Informacje prawne

Warunki & Zasady

Wprowadzenie

Umowa na świadczenie usług FONDY („Umowa”) jest umową prawną zawartą między FONDY LTD („FONDY”, „my” lub „nas”) a podmiotem lub osobą („ty”, „twój” lub „użytkownik”), który zarejestrował się na stronie internetowej FONDY, aby otrzymywać usługi przetwarzania płatności, dane, technologię i inne usługi biznesowe oferowane przez FONDY (każda z nich zwana „Usługą”). Niniejsza Umowa opisuje warunki korzystania z Usług. Nie możesz uzyskać dostępu ani korzystać z żadnych Usług, chyba że zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy.

Sekcja A: Warunki Ogólne

1. Przegląd Umowy

1.1 Niniejsza Umowa zawiera ogólny opis Usług, które FONDY może Ci świadczyć, w tym tych, które pozwalają na przyjmowanie płatności od nabywców twoich towarów lub usług (twoich „Klientów”).

1.2 Przed skorzystaniem z Usług musisz zarejestrować się w FONDY i utworzyć konto (Konto FONDY). Aby zarejestrować swoje Konto FONDY, możesz to zrobić, uzyskując dostęp do strony internetowej FONDY za pomocą tego linku.

2. Twoje Konto FONDY

2.1 Rejestracja i dozwolone działania: Tylko firmy (w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek) mające siedzibę w Polsce są uprawnione do ubiegania się o Konto FONDY w celu korzystania z Usług opisanych w niniejszej Umowie. FONDY i jego filie mogą świadczyć Usługi tobie lub twoim afiliantom w innych krajach lub regionach na podstawie odrębnych umów.

2.1.1 Aby zarejestrować Konto FONDY, ty lub osoba lub osoby rejestrujące (twoi „Przedstawiciele”) muszą dostarczyć nam nazwę twojej firmy lub handlową, adres fizyczny, e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny firmy, URL, charakter działalności lub działań, oraz inne informacje o tobie, które musimy uzyskać zgodnie z przepisami prawa. Możemy również zbierać dane osobowe (w tym imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer identyfikacyjny wydany przez rząd) na temat twoich beneficjentów rzeczywistych, osób zarządzających i administratora twojego Konta FONDY. Dopóki nie przekażesz, a my nie przejrzymy i zatwierdzimy wszystkich wymaganych informacji, twoje Konto FONDY będzie dostępne dla ciebie tylko wstępnie i możemy je zakończyć w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, który uznamy za konieczny.

2.1.2 Możesz korzystać z Usług Gateway Payments wyłącznie w celu ułatwienia Transakcji (jak zdefiniowano poniżej) ze swoimi Klientami. Nie możesz korzystać z Usług Gateway Payments w celu przeprowadzania jakichkolwiek transakcji osobistych, transmisji pieniędzy typu peer-to-peer ani żadnych innych celów zabronionych przez niniejszą Umowę lub zasady i regulacje dostawcy Metody Płatności (jak zdefiniowano poniżej).

2.2 Przedstawiciel Biznesowy: Ty i twój Przedstawiciel indywidualnie potwierdzacie FONDY, że twój Przedstawiciel jest upoważniony do dostarczania informacji w twoim imieniu i do zobowiązywania cię do przestrzegania tej Umowy. Możemy wymagać od ciebie lub twojego Przedstawiciela dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentacji potwierdzającej uprawnienia twojego Przedstawiciela. Bez wyraźnej pisemnej zgody FONDY, ani ty, ani twój Przedstawiciel nie możecie rejestrować ani próbować zarejestrować Konta FONDY w imieniu użytkownika, którego FONDY wcześniej pozbawiło prawa do korzystania z naszych Usług.

2.2.1 Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność na własny rachunek, ty i twój Przedstawiciel również potwierdzacie, że twój Przedstawiciel osobiście odpowiada za korzystanie przez ciebie z Usług oraz za twoje zobowiązania wobec Klientów, w tym za zapłatę wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy.

2.3 Walidacja i sprawdzanie: W dowolnym momencie trwania niniejszej Umowy oraz podczas korzystania z Usług, możemy wymagać od ciebie dostarczenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji rzeczywistej własności lub kontroli nad firmą, w celu sprawdzenia poprawności podanych informacji, w celu weryfikacji tożsamości twojej lub twojego Przedstawiciela oraz w celu oceny twojej kondycji finansowej i ryzyka związanego z twoją działalnością. Te dodatkowe informacje mogą obejmować faktury biznesowe, kopie dowodów tożsamości wydanych przez rząd, licencje biznesowe lub inne informacje związane z twoją firmą, jej beneficjentami rzeczywistymi lub osobami zarządzającymi. Jeśli korzystasz z Usług Gateway Payments, możemy również poprosić o dostarczenie kopii sprawozdań finansowych, dokumentacji sprawozdawczej i walidacyjnej, która pozwala nam obliczyć ekspozycję kredytową/ryzyko strat, lub innych dokumentów dotyczących zgodności z niniejszą Umową. Niezastosowanie się do dostarczenia wymaganych informacji lub materiałów może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem twojego Konta FONDY.

2.3.1 Upoważniasz nas do pobierania informacji na twój temat od naszych dostawców usług i innych stron trzecich, w tym agencji raportowania kredytowego i biur informacji, oraz upoważniasz i nakazujesz takim stronom trzecim kompilowanie i dostarczanie nam takich informacji. Potwierdzasz, że może to obejmować twoje imię i nazwisko, adresy, historię kredytową i inne dane na twój temat lub na temat twojego Przedstawiciela. Potwierdzasz, że możemy używać twoich informacji do weryfikacji wszelkich innych informacji, które nam dostarczasz, i że wszelkie informacje, które zbieramy, mogą wpłynąć na naszą ocenę ogólnego ryzyka dla naszego biznesu. Potwierdzasz, że w niektórych przypadkach takie informacje mogą prowadzić do zawieszenia lub zakończenia twojego Konta FONDY. FONDY może okresowo aktualizować te informacje w ramach naszych kryteriów oceny ryzyka i procedur analizy ryzyka.

2.4 Zmiany w twojej działalności; Utrzymywanie konta FONDY na bieżąco: Zgadzasz się, aby utrzymywać aktualne informacje w twoim Koncie FONDY. Musisz niezwłocznie zaktualizować swoje Konto FONDY w przypadku zmian dotyczących ciebie, charakteru twojej działalności, twoich Przedstawicieli, beneficjentów rzeczywistych, osób zarządzających lub innych istotnych informacji. Możemy zawiesić twoje Konto FONDY lub zakończyć niniejszą Umowę, jeśli nie będziesz utrzymywać tych informacji na bieżąco.

2.4.1 Zgadzasz się również na niezwłoczne powiadomienie nas na piśmie, nie później niż w ciągu trzech dni od wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: jesteś przedmiotem jakiegokolwiek dobrowolnego lub przymusowego wniosku o upadłość lub postępowania upadłościowego, postępowania układowego lub podobnego działania (każde z powyższych „Postępowanie Upadłościowe”); nastąpi niekorzystna zmiana twojej sytuacji finansowej; planowana lub przewidywana jest likwidacja lub istotna zmiana podstawowego charakteru twojej działalności; przeniesiesz lub sprzedasz 25% lub więcej swoich całkowitych aktywów, lub nastąpi jakakolwiek zmiana w kontroli lub własności twojej działalności lub jednostki nadrzędnej; nastąpi zmiana statusu regulacyjnego twojej działalności lub twoja działalność zostanie powiadomiona o tym, że jest przedmiotem dochodzenia lub działań egzekucyjnych przez regulatora lub organy ścigania; lub otrzymasz wyrok, nakaz lub nakaz zajęcia lub egzekucji, zastaw lub zajęcie dotyczące 25% lub więcej twoich całkowitych aktywów.

3. Twoje relacje z Klientami

3.1 Możesz korzystać z Usług tylko w celu realizacji prawidłowych Transakcji z Klientami. Znasz swoich Klientów lepiej niż my i jesteś odpowiedzialny za swoje relacje z nimi. FONDY nie ponosi odpowiedzialności za produkty lub usługi, które reklamujesz lub sprzedajesz, lub które twoi Klienci kupują za pomocą Usług. Potwierdzasz, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za charakter i jakość produktów lub usług, które świadczysz, oraz za dostawę, wsparcie, zwroty, reklamacje i inne usługi dodatkowe, które świadczysz swoim Klientom.

3.2 FONDY świadczy Usługi tobie, ale nie mamy sposobu na stwierdzenie, czy konkretna zakup, sprzedaż, zamówienie lub inna transakcja (każda „Transakcja”) jest dokładna lub kompletna, lub typowa dla twojej działalności. Jesteś odpowiedzialny za wiedzę, czy Transakcja zainicjowana przez twojego Klienta jest błędna lub podejrzana. Jeśli nie jesteś pewien, czy Transakcja jest błędna lub podejrzana, zgadzasz się zbadać Transakcję i, jeśli to konieczne, skontaktować się z Klientem przed jej realizacją lub zakończeniem. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie straty, jakie poniesiesz w wyniku błędnych lub oszukańczych Transakcji w związku z korzystaniem z Usług.

4. Opłaty i kary

4.1 FONDY będzie świadczyć Usługi tobie po stawkach i za opłaty („Opłaty”) opisane na stronie połączonej tutaj i włączonej do niniejszej Umowy. Opłaty obejmują opłaty za Transakcje (takie jak przetwarzanie płatności), konwersję walutową i inne zdarzenia związane z twoim Kontem FONDY (takie jak obsługa spornych obciążeń). Możemy w każdej chwili zmienić Opłaty. Jednakże, przekażemy tobie z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian (lub dłuższy okres, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo). Jesteś również odpowiedzialny za wszelkie opłaty nałożone w związku z twoim Kontem FONDY na ciebie lub FONDY przez dowolnego Dostawcę Metody Płatności.

4.2 Oprócz Opłat, jesteś również odpowiedzialny za wszelkie kary lub grzywny nałożone w związku z twoim Kontem FONDY na ciebie lub FONDY, przez FONDY, dowolnego Dostawcę Metody Płatności lub Nabywcę Metody Płatności (jak zdefiniowano poniżej) wynikające z korzystania z Usług Gateway Payments w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub zasadami i regulacjami Dostawcy Metody Płatności.

4.3 Jesteś również zobowiązany do zapłaty wszystkich podatków, opłat i innych opłat nałożonych przez dowolne organy rządowe, w tym wszelkich podatków od wartości dodanej, podatków od towarów i usług, podatków od sprzedaży oraz wszelkich obowiązujących podatków pośrednich i transakcyjnych („Podatki”) na Usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy.

5. Podatki i inne wydatki

5.1 Nasze opłaty są wyłączone z jakichkolwiek obowiązujących Podatków, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

5.2 Jesteś wyłącznie odpowiedzialny i ponosisz odpowiedzialność za:

 • ustalenie, jakie Podatki mają zastosowanie do sprzedaży twoich produktów i usług lub płatności otrzymywanych w związku z korzystaniem z Usług; oraz
 • ocenę, zbieranie, zgłaszanie i odprowadzanie Podatków za twoją działalność do odpowiednich organów podatkowych i skarbowych. Jeśli jesteśmy zobowiązani do potrącenia jakichkolwiek Podatków lub nie jesteśmy w stanie zweryfikować jakichkolwiek informacji podatkowych, które nam dostarczasz, możemy potrącić takie Podatki z kwot należnych i przekazać je odpowiedniemu organowi podatkowemu. Jeśli jesteś zwolniony z płatności takich Podatków, możemy poprosić cię o dostarczenie nam oryginalnego certyfikatu spełniającego obowiązujące wymogi prawne potwierdzającego twój status zwolnienia podatkowego. Na nasze uzasadnione żądanie musisz dostarczyć nam informacje dotyczące twojej sytuacji podatkowej.

6. Wymagania dotyczące Usług, Ograniczenia i Zakazy

6.1 Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa: Musisz korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem i przestrzegać wszystkich przepisów prawa, zasad i regulacji („Przepisy prawa”) dotyczących korzystania z Usług i Transakcji. W stosownych przypadkach może to obejmować zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi korzystania lub świadczenia usług finansowych, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, prywatności i fałszywej reklamy oraz wszelkimi innymi przepisami prawa dotyczącymi Transakcji, które przeprowadzasz za naszym pośrednictwem.

6.2 Zakazane działalności i działania: Nie możesz korzystać z Usług w celu umożliwienia jakiejkolwiek osobie (w tym tobie) czerpania korzyści z jakichkolwiek działań, które FONDY uznało za zakazaną działalność lub działanie (łącznie „Zakazane Działalności”). Możesz znaleźć naszą listę Zakazanych Działalności za pomocą tego linku.

6.3 Inne zakazane działania: Nie możesz korzystać z Usług w celu umożliwienia nielegalnych Transakcji. Ponadto nie możesz pozwalać innym osobom na:

 • uzyskiwanie dostępu lub próbę uzyskania dostępu do niepublicznych systemów, programów, danych lub usług FONDY;
 • kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, publikowanie, przesyłanie dalej lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, jakichkolwiek danych, treści lub jakiejkolwiek części Usług, Dokumentacji (jak zdefiniowano poniżej) lub naszej strony internetowej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Podejrzenie nieautoryzowanego lub nielegalnego użytkowania

7.1 Możemy odmówić, warunkować lub zawiesić jakiekolwiek Transakcje, które uważamy:

 • mogą naruszać tę Umowę lub inne umowy, które możesz mieć z FONDY;
 • są nieautoryzowane, oszukańcze lub nielegalne; lub
 • narażają cię, FONDY lub innych na ryzyka nieakceptowalne dla FONDY. Jeśli podejrzewamy lub wiemy, że używasz lub używałeś Usług do celów nieautoryzowanych, oszukańczych lub nielegalnych, możemy udostępnić wszelkie informacje związane z taką działalnością odpowiedniemu instytucji finansowej, organowi regulacyjnemu lub organowi ścigania zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi. Te informacje mogą obejmować informacje na twój temat, twoje Konto FONDY, twoich Klientów oraz Transakcje dokonane za pomocą Usług. Ponadto, jeśli Transakcje dla ciebie zostały przetworzone, ale FONDY później ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że angażowałeś się w nieautoryzowane, oszukańcze lub nielegalne działania jakiegokolwiek rodzaju, chyba że jesteś w stanie udowodnić FONDY w sposób, który uznamy za uzasadniony, że nie angażowałeś się w takie działania, FONDY nie będzie zobowiązane do wypłaty tobie środków z przetwarzania płatności z takich Transakcji ani do zwolnienia tobie jakichkolwiek rezerw utrzymywanych w związku z takimi Transakcjami i nie będzie miało żadnej odpowiedzialności wobec ciebie za podjęcie takich decyzji.

8. Zgłoszenia i powiadomienia; Zgoda na podpis elektroniczny

8.1 Zgoda na powiadomienia elektroniczne: Rejestrując się na Konto FONDY, zgadzasz się, że taka rejestracja stanowi twój elektroniczny podpis, i wyrażasz zgodę na elektroniczne dostarczanie wszystkich zgłoszeń i powiadomień od FONDY („Powiadomienia”), w tym tych wymaganych przez prawo. Zgadzasz się również, że twoja zgoda na elektroniczne dostarczanie powiadomień będzie miała ten sam skutek prawny, co podpis fizyczny.

8.2 Metody dostarczania: Zgadzasz się, że FONDY może dostarczać Powiadomienia dotyczące Usług za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przez Dashboard (jak zdefiniowano poniżej), lub wysyłając Powiadomienia na e-maile lub adresy fizyczne wskazane w twoim Koncie FONDY. Powiadomienia mogą obejmować powiadomienia o twoim Koncie FONDY, zmiany w Usługach lub inne informacje, które jesteśmy zobowiązani dostarczyć tobie. Zgadzasz się również, że elektroniczne dostarczanie Powiadomienia ma ten sam skutek prawny, jakbyśmy dostarczyli tobie fizyczną kopię. Uważamy, że Powiadomienie zostało otrzymane przez ciebie w ciągu 24 godzin od momentu, w którym Powiadomienie zostało opublikowane na naszej stronie internetowej lub wysłane tobie e-mailem.

8.3 Wiadomości tekstowe: Upoważniasz nas do dostarczania tobie Powiadomień za pośrednictwem wiadomości tekstowych w celu weryfikacji twojej lub twojego Przedstawiciela kontroli nad twoim Kontem FONDY (takie jak weryfikacja dwuetapowa) oraz dostarczania ci innych istotnych informacji dotyczących twojego Konta FONDY. W przypadku podejrzenia lub faktycznego oszustwa lub zagrożenia bezpieczeństwa twojego Konta FONDY, FONDY będzie używać SMS-ów, e-maili lub innych bezpiecznych procedur, aby skontaktować się z tobą. Mogą obowiązywać standardowe opłaty za wiadomości tekstowe lub transmisję danych za takie Powiadomienia.

8.4 Wycofanie zgody: Ze względu na charakter Usług nie będziesz mógł rozpocząć korzystania z Usług bez zgody na elektroniczne dostarczanie Powiadomień. Jednakże możesz wybrać wycofanie zgody na otrzymywanie Powiadomień elektronicznych, zamykając swoje Konto FONDY.

9. Zakończenie

9.1 Czas trwania i zakończenie: Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia, w którym po raz pierwszy uzyskasz dostęp lub zaczniesz korzystać z Usług, i trwa do momentu zakończenia przez ciebie lub FONDY. Możesz zakończyć niniejszą Umowę, zamykając swoje Konto FONDY. Aby zamknąć swoje Konto FONDY, możesz wysłać elektroniczne zgłoszenie na adres support@fondy.eu. Jeśli ponownie skorzystasz z Usług lub zarejestrujesz nowe Konto FONDY, wyrażasz zgodę na niniejszą Umowę. Możemy zakończyć niniejszą Umowę lub zamknąć twoje Konto FONDY w dowolnym momencie, z dowolnego powodu (w tym, bez ograniczeń, z powodu działań, które mogą zaszkodzić lub stracić dobrą wolę Metody Płatności), dostarczając tobie wcześniejsze Powiadomienie (okres powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Możemy zawiesić twoje Konto FONDY i twoją możliwość dostępu do środków na twoim Koncie FONDY, lub zakończyć niniejszą Umowę, jeśli:

 • uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że nie jesteś uprawniony do korzystania z Usług z powodu znacznego ryzyka oszustwa lub kredytowego, lub jakiegokolwiek innego ryzyka związanego z twoim Kontem FONDY;
 • korzystasz z Usług w sposób zabroniony lub w inny sposób nie przestrzegasz żadnych postanowień niniejszej Umowy;
 • jakiekolwiek przepisy prawa, Dostawca Metody Płatności lub Nabywca Metody Płatności tego wymagają; lub
 • jesteśmy uprawnieni do tego zgodnie z niniejszą Umową. Dostawca Metody Płatności lub Nabywca Metody Płatności może zakończyć twoją zdolność do akceptowania Metody Płatności w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w takim przypadku nie będziesz mógł akceptować Metody Płatności zgodnie z niniejszą Umową.

9.2 Skutki zakończenia: Zakończenie nie zwalnia cię z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Po zakończeniu Umowy zgadzasz się:

 • dokończyć wszystkie oczekujące Transakcje,
 • zaprzestać akceptowania nowych Transakcji oraz
 • niezwłocznie usunąć wszystkie logo FONDY i sieci płatniczych ze swojej strony internetowej. Twoje dalsze lub ponowne korzystanie z Usług po przetworzeniu wszystkich oczekujących Transakcji odnawia twoją zgodę na warunki niniejszej Umowy. Jeśli zakończysz niniejszą Umowę, wypłacimy wszelkie pozostające środki należne tobie zgodnie z Sekcją C niniejszej Umowy.

9.3 Ponadto, po zakończeniu rozumiesz i zgadzasz się, że:

 • wszystkie prawa przyznane tobie przez FONDY na podstawie niniejszej Umowy wygasną;
 • zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy obowiązku) usunięcia wszystkich twoich informacji i danych konta przechowywanych na naszych serwerach; nie będziemy odpowiedzialni wobec ciebie za odszkodowanie, zwrot kosztów ani szkody związane z twoim korzystaniem z Usług, zakończeniem lub zawieszeniem Usług, ani usunięciem twoich informacji lub danych konta; oraz
 • nadal jesteś zobowiązany wobec nas za wszelkie Opłaty lub Kary (jak zdefiniowano poniżej) lub inne zobowiązania finansowe poniesione przez ciebie lub w związku z korzystaniem przez ciebie z Usług przed zakończeniem.

Sekcja B: Technologia FONDY

1. API i Dashboard

1.1 FONDY opracowało i udostępnia API, które może być używane do uzyskiwania dostępu do Usług. Możesz korzystać z API wyłącznie zgodnie z opisem w dokumentacji związanej z API („Dokumentacja”) w celu korzystania z Usług na stronach internetowych i w aplikacjach określonych w twoim Koncie FONDY. Możesz zarządzać swoim Kontem FONDY za pomocą dashboardu („Dashboard”). FONDY będzie korzystać z Dashboardu, aby dostarczyć ci informacje o twoim Koncie FONDY. FONDY również udostępni ci dostęp do raportów zawierających wszystkie działania na twoim Koncie FONDY. Informacje mogą być dostarczane w twoim języku, a jeśli nie, będą dostarczane w języku angielskim.

1.2 Nie możesz korzystać z API w celu jakiejkolwiek funkcji, która nie jest opisana w Dokumentacji lub w inny sposób komunikowana tobie przez nas. Ze względu na charakter Usług, będziemy aktualizować API i Dokumentację od czasu do czasu i możemy dodawać lub usuwać funkcjonalności. Przekażemy tobie Powiadomienie w przypadku istotnych zmian, wycofania lub usunięcia funkcjonalności z API, abyś mógł kontynuować korzystanie z Usług z minimalnym zakłóceniem.

1.3 Udostępnimy tobie tajne klucze API do rzeczywistych Transakcji za pośrednictwem Dashboardu. Tajne klucze umożliwiają dowolne wywołanie API twojego Konta FONDY. Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich tajnych kluczy i nie możesz ich publikować ani udostępniać żadnym nieautoryzowanym osobom. Niezabezpieczenie tajnych kluczy zwiększy prawdopodobieństwo oszustwa na twoim Koncie FONDY i potencjalne straty dla ciebie lub twoich Klientów. Skontaktuj się z nami natychmiast, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu twojego tajnego klucza lub innym naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym Usług.

2. Własność intelektualna FONDY

2.1 W relacjach między tobą a FONDY, FONDY i jego licencjodawcy wyłącznie posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały w patentach, prawach autorskich, moralnych, prawach do reklamy, znakach towarowych lub usługowych, logotypach i wzorach, tajemnicach handlowych oraz innych prawach własności intelektualnej wcielonych w lub zawartych w API, Usługach, Dashboardzie i Dokumentacji (łącznie „Własność Intelektualna FONDY”) lub jakiekolwiek ich kopie. Własność Intelektualna FONDY jest chroniona przez prawa autorskie, tajemnicę handlową, patenty i inne przepisy dotyczące własności intelektualnej, a wszystkie prawa do Własności Intelektualnej FONDY, które nie zostały wyraźnie przyznane tobie na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone.

2.2 Otrzymujesz niewyłączną i niezbywalną licencję na elektroniczny dostęp i korzystanie z Własności Intelektualnej FONDY wyłącznie w sposób opisany w Umowie. FONDY nie sprzedaje tobie, a ty nie masz prawa do sublicencjonowania Własności Intelektualnej. FONDY może odwołać lub zakończyć tę licencję w dowolnym momencie, jeśli będziesz korzystać z Własności Intelektualnej FONDY w sposób zabroniony przez niniejszą Umowę. Możemy udostępnić tobie pewne logo FONDY („Logo FONDY”) do używania przez ciebie i innych użytkowników, aby umożliwić tobie zidentyfikowanie FONDY jako dostawcę usług. Logo FONDY są publikowane na naszej stronie internetowej. FONDY może ograniczyć lub odwołać twoją zdolność do korzystania z Logo FONDY w dowolnym momencie. Nigdy nie możesz używać żadnych Logo FONDY składających się z znaków towarowych lub usługowych bez naszej wyraźnej zgody ani w sposób, który może prowadzić do zamieszania co do pochodzenia twoich produktów lub usług z naszymi.

2.3 W trakcie trwania niniejszej Umowy możesz publicznie identyfikować nas jako dostawcę Usług dla ciebie, a my możemy publicznie identyfikować ciebie jako użytkownika FONDY. Jeśli nie chcesz, abyśmy identyfikowali ciebie jako użytkownika, skontaktuj się z nami. Żadna ze stron nie będzie sugerować żadnego nieprawdziwego sponsorowania, poparcia ani powiązania między tobą a FONDY. Po zakończeniu twojego Konta FONDY zarówno ty, jak i FONDY usuną wszelkie publiczne odniesienia do naszej relacji z odpowiednich stron internetowych.

Sekcja C: Usługi Gateway Payments

1. Przegląd Usług Gateway Payments

1.1 FONDY współpracuje z różnymi podmiotami powiązanymi z FONDY, Dostawcami Metod Płatności i Nabywcami Metod Płatności, aby zapewnić tobie dostęp do Metod Płatności i Usług Gateway Payments. Tam, gdzie Usługi Gateway Payments umożliwiają tobie przesyłanie Obciążeń (jak zdefiniowano poniżej), możemy ograniczyć lub odmówić przetwarzania Obciążeń dla jakichkolwiek Zakazanych Działalności lub dla Obciążeń przesłanych z naruszeniem niniejszej Umowy.

1.2 Twoje korzystanie z Metody Płatności może podlegać osobnym warunkom obowiązującym dla Metody Płatności.

2. Definicje

2.1 Następujące terminy używane w niniejszej Umowie odnoszą się do twojego korzystania z Usług Gateway Payments:

„Obciążenie” oznacza polecenie kredytowe lub debetowe w celu pobrania środków z konta, które Klient prowadzi w banku lub innej instytucji finansowej w związku z Transakcją.

„Spór” oznacza polecenie zainicjowane przez Klienta w celu zwrotu środków za istniejące Obciążenie (w tym obciążenie zwrotne lub spór dotyczący Metody Płatności).

„Kara” oznacza wszelkie grzywny, opłaty lub inne opłaty nałożone przez nas, Dostawcę Metody Płatności lub Nabywcę Metody Płatności, spowodowane naruszeniem przez ciebie Przepisów Prawa lub niniejszej Umowy lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi Zasadami Metody Płatności.

„Transakcja inicjowana przez sprzedawcę” oznacza Obciążenie zainicjowane przez ciebie w związku z dostarczaniem produktów lub usług Klientowi, zgodnie z mandatem od Klienta upoważniającym cię do zainicjowania Obciążenia lub serii Obciążeń bez wymogu podjęcia jakiejkolwiek konkretnej akcji przez Klienta w celu zainicjowania Obciążenia.

„Transakcja MOTO” oznacza Obciążenie zainicjowane przez twojego Klienta za pośrednictwem zamówienia pocztowego lub telefonicznie.

„Zasady Metody Płatności” oznaczają wytyczne, przepisy, zasady i regulacje narzucone przez Dostawców Metod Płatności i Nabywców Metod Płatności, które obsługują Metody Płatności wspierane przez FONDY.

„Metoda Płatności” oznacza rodzaj metody płatności, którą FONDY akceptuje jako część Usług Gateway Payments, taką jak karta kredytowa, karta debetowa, ApplePay, GPay, przelewy bankowe online, lokalne metody płatności (np. iDeal, BLIK) i inne Metody Płatności dostarczane przez FONDY.

„Nabywca Metody Płatności” oznacza FONDY lub jakąkolwiek inną instytucję finansową, która jest upoważniona przez Dostawcę Metody Płatności do umożliwienia korzystania z Metody Płatności poprzez akceptowanie Obciążeń od Klientów w imieniu Dostawcy Metody Płatności i przekierowywanie tych Obciążeń do Dostawcy Metody Płatności.

„Dostawca Metody Płatności” oznacza dostawcę Metody Płatności, takiego jak Visa i Mastercard.

„Usługi Gateway Payments” to Usługi, które możesz używać do akceptowania płatności od swoich Klientów za Transakcje, wykonywania innych transakcji finansowych, zarządzania subskrypcjami i wykonywania raportowania transakcji.

„Zwrot” oznacza polecenie zainicjowane przez ciebie w celu zwrotu środków Klientowi za istniejące Obciążenie.

„Zwrot towaru” oznacza polecenie zainicjowane przez ciebie, Klienta, Dostawcę Metody Płatności lub Nabywcę Metody Płatności w celu zwrotu środków niezwiązanych z istniejącym Obciążeniem.

„Odwrócenie” oznacza polecenie zainicjowane przez Dostawcę Metody Płatności, Nabywcę Metody Płatności lub nas w celu zwrotu środków za istniejące Obciążenie. Odwrócenia mogą wynikać z:

 • unieważnienia Obciążenia przez Dostawcę Metody Płatności lub Nabywcę Metody Płatności;
 • środków rozliczonych na twoją rzecz przez pomyłkę lub bez autoryzacji; oraz
 • złożenia Obciążenia z naruszeniem obowiązujących Zasad Metody Płatności lub gdy złożenie Obciążenia lub twoje korzystanie z Usług Gateway Payments narusza niniejszą Umowę.

3. Rejestracja do korzystania z Usług Gateway Payments

3.1 Podczas rejestracji Konta FONDY możesz zostać poproszony o informacje finansowe lub informacje, które używamy do identyfikacji ciebie, twoich Przedstawicieli, zasadniczych właścicieli i innych osób związanych z twoim Kontem FONDY. W trakcie trwania niniejszej Umowy możemy udostępniać informacje o twoim Koncie FONDY Dostawcom Metod Płatności i Nabywcom Metod Płatności w celu weryfikacji twojej kwalifikowalności do korzystania z Usług Gateway Payments, ustanowienia niezbędnych kont lub kredytów u Dostawców Metod Płatności i Nabywców Metod Płatności, monitorowania Obciążeń i innych działań oraz przeprowadzania zarządzania ryzykiem i przeglądów zgodności. Możemy również udostępniać twoje Dane (jak zdefiniowano poniżej) Dostawcom Metod Płatności i Nabywcom Metod Płatności w celu umożliwienia zgodności FONDY, Dostawców Metod Płatności i Nabywców Metod Płatności z obowiązującymi Przepisami Prawa i Zasadami Metod Płatności. Będziemy przeglądać i możemy przeprowadzać dalsze okresowe przeglądy informacji o twoim Koncie FONDY, aby upewnić się, że kwalifikujesz się do korzystania z Usług Gateway Payments.

4. Przetwarzanie Transakcji; Spory, Zwroty, Odwrócenia

4.1 Możesz przesyłać Obciążenia za pośrednictwem Usług Gateway Payments tylko wtedy, gdy są one autoryzowane przez twoich Klientów. Możemy przetwarzać Transakcje dla ciebie za pośrednictwem innych Nabywców Metod Płatności. Aby umożliwić nam przetwarzanie Transakcji dla ciebie, upoważniasz FONDY, Dostawców Metod Płatności i Nabywców Metod Płatności do odbierania i rozliczania wszelkich wpływów z przetwarzania płatności należnych tobie za pośrednictwem Usług Gateway Payments. Nie możesz przyznawać ani przekazywać żadnych interesów w wpływach z przetwarzania płatności na rzecz osób trzecich, dopóki wpływy z przetwarzania płatności nie zostaną zdeponowane na twoim Koncie Wypłat (jak zdefiniowano poniżej). Wyznaczasz FONDY do ograniczonego celu kierowania, odbierania, przechowywania i rozliczania takich wpływów. Zgadzasz się, że otrzymanie takich wpływów przez FONDY zaspokaja odpowiednie zobowiązania końcowego Klienta do dokonania płatności na twoją rzecz. Będziemy niezwłocznie aktualizować saldo twojego Konta FONDY, aby odzwierciedlić wszelkie takie wpływy, które FONDY otrzymuje w twoim imieniu. Tam, gdzie przetwarzamy Transakcje dla ciebie za pośrednictwem innych Nabywców Metod Płatności, uznajesz, że FONDY jest zobowiązane do rozliczenia takich Transakcji na twoją rzecz tylko wtedy, gdy FONDY otrzyma związane z tym wpływy z przetwarzania płatności od takich innych Nabywców Metod Płatności i FONDY nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec ciebie w przypadku, gdy tacy inni Nabywcy Metod Płatności nie przekazują takich wpływów z przetwarzania płatności do FONDY.

4.2 Autoryzowana Transakcja może być przedmiotem Sporu. FONDY nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani nie jest odpowiedzialne za autoryzowane i zakończone Obciążenia, które później są przedmiotem Sporu, Zwrotu lub Odwrócenia, są złożone bez autoryzacji lub z błędem, lub naruszają jakiekolwiek Przepisy Prawa.

4.3 Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że przesyłasz Obciążenia za pośrednictwem Usług Gateway Payments jako Transakcje MOTO lub Transakcje Inicjowane przez Sprzedawcę, które kwalifikują się do traktowania jako takie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i, w przypadku Transakcji Inicjowanej przez Sprzedawcę, że masz odpowiedni mandat z Klientem umożliwiający ci zainicjowanie Obciążenia. Musisz przechowywać zapis podstawy, na której ustaliłeś, że jakiekolwiek przesłane Obciążenie kwalifikuje się do traktowania jako Transakcja MOTO lub Transakcja Inicjowana przez Sprzedawcę i udostępniać takie zapisy nam, naszym regulatorom i/lub naszym audytorom natychmiast na żądanie.

4.4 Jesteś natychmiast odpowiedzialny wobec nas za wszystkie Spory, Zwroty, Odwrócenia, Zwroty towaru lub Kary, niezależnie od przyczyny czy czasu. Możemy odmówić realizacji polecenia Zwrotu lub opóźnić jego realizację, jeśli:

 • spowodowałoby to, że saldo twojego Konta FONDY stałoby się ujemne;
 • jesteś przedmiotem Postępowania Upadłościowego; lub
 • jeśli uznamy, że istnieje ryzyko, że nie spełnisz swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (w tym w odniesieniu do Obciążenia, które jest przedmiotem polecenia Zwrotu).

4.5 W wielu, ale nie we wszystkich przypadkach, możesz mieć możliwość kwestionowania Sporu, dostarczając dowody za pośrednictwem e-maila. Możemy zażądać dodatkowych informacji, które przekażemy Dostawcom Metod Płatności i Nabywcom Metod Płatności, aby pomóc ci w kwestionowaniu Sporu, ale nie możemy zagwarantować, że twoje wyzwanie będzie skuteczne. Dostawcy Metod Płatności i Nabywcy Metod Płatności mogą odrzucić twoje wyzwanie z dowolnego powodu, który uznają za odpowiedni. Tam, gdzie wyzwanie jest w całości lub częściowo skuteczne, twoje Konto FONDY, z zastrzeżeniem wykonania naszych praw wynikających z Sekcji C.8 poniżej, zostanie uznane za kwotę związaną z Obciążeniem będącym przedmiotem Sporu (lub jej częścią). Nie możesz przesyłać nowego Obciążenia, które duplikuje Transakcję będącą przedmiotem Sporu.

4.6 FONDY nie ubezpiecza ciebie przed stratami spowodowanymi oszustwami w żadnych okolicznościach. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie wynikłe koszty, w tym Spory, nawet jeśli nie odzyskasz oszukanie zakupionego produktu. FONDY nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani nie jest odpowiedzialne za twoje straty finansowe ani za inne konsekwencje takiego oszustwa.

4.7 Odwrócenie Obciążenia może zostać wydane, jeśli Obciążenie zostało dokonane bez zgody właściciela konta, lub w związku z Zakazaną Działalnością, lub narusza obowiązujące Zasady Metody Płatności, lub z innych uzasadnionych powodów. Jeśli zostanie wydane Odwrócenie, poinformujemy tobie i przekażemy opis przyczyny Odwrócenia.

5. Odpowiedzialności i ujawnienia dla twoich Klientów

5.1 Jest dla nas bardzo ważne, aby twoi Klienci rozumieli cel, kwotę i warunki Obciążeń, które przesyłasz do nas. Korzystając z Usług Gateway Payments, zgadzasz się:

 • dokładnie komunikować i nie wprowadzać w błąd co do charakteru Transakcji oraz kwoty Obciążenia w odpowiedniej walucie przed jej przesłaniem do API;
 • zapewnić paragon, który dokładnie opisuje każdą Transakcję twoim Klientom;
 • zapewnić twoim Klientom sposób na skontaktowanie się z tobą w przypadku, gdy produkt lub usługa nie zostanie dostarczona zgodnie z opisem; oraz
 • nie korzystać z Usług do sprzedaży produktów lub usług w sposób, który jest nieuczciwy lub wprowadzający w błąd, naraża twoich Klientów na nieuzasadnione ryzyko lub nie ujawnia istotnych warunków zakupu z wyprzedzeniem. Zgadzasz się również utrzymywać i udostępniać twoim Klientom politykę zwrotów, refundacji, anulacji lub korekt oraz wyraźnie wyjaśniać proces, w jaki sposób twoi Klienci mogą otrzymać Zwrot.

5.2 Usługi Gateway Payments mogą obejmować funkcjonalność, która umożliwia tobie otrzymywanie cyklicznych lub subskrypcyjnych płatności od twoich Klientów. Jeśli korzystasz z Usług Gateway Payments do przesyłania cyklicznych lub subskrypcyjnych Obciążeń, zgadzasz się przestrzegać obowiązujących Przepisów Prawa i Zasad Metod Płatności, w tym jasnego informowania twoich Klientów przed przesłaniem początkowego Obciążenia, że będą oni obciążani na bieżąco oraz wyjaśnienia metody rezygnacji z subskrypcji lub anulacji cyklicznego rozliczenia.

5.3 Jeśli prowadzisz Transakcje z Klientami będącymi osobami fizycznymi, zgadzasz się w szczególności dostarczać konsumentom wymagane przez prawo ujawnienia i nie angażować się w nieuczciwe, wprowadzające w błąd lub nadużywające praktyki.

6. Specyficzne Metody Płatności

6.1 Karty płatnicze: Przyjmując płatności kartami płatniczymi, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących Zasad Sieci, w tym Zasad Sieci określonych przez Zasady i Regulaminy Visa określone przez Visa International („Visa”) oraz Zasady MasterCard określone przez MasterCard International Incorporated („Mastercard”).

6.2 Zasady Sieci stanowią, że możesz przyjmować płatności kartami płatniczymi tylko za bona fide legalne transakcje handlowe między tobą a twoimi Klientami za towary lub usługi, które są wolne od zastawów, roszczeń i obciążeń. Możesz korzystać ze znaków towarowych lub usługowych sieci płatniczych wyłącznie zgodnie z Zasadami Sieci, a Zasady Sieci ograniczają również twoją zdolność do dyskryminacji według rodzaju karty lub pobierania opłat dodatkowych za przyjęcie płatności kartami.

6.3 Sieci mogą zmieniać Zasady Sieci w dowolnym momencie bez uprzedzenia tobie, a FONDY zastrzega sobie prawo do zmiany Usług Gateway Payments w dowolnym momencie w celu zgodności z Zasadami Sieci. Możemy udostępniać Sieciom (i Nabywcy Metod Płatności) informacje, które przekazujesz nam, które używamy do identyfikacji charakteru twoich produktów lub usług, w tym przypisania twojej działalności handlowej do określonego kodu kategorii handlowej sieci płatniczej (MCC).

6.4 Klienci zazwyczaj podnoszą spory dotyczące sieci kart płatniczych (znane również jako „obciążenia zwrotne”), gdy sprzedawca nie dostarcza produktu lub usługi Klientowi lub gdy posiadacz konta karty płatniczej nie autoryzował Obciążenia. Wysokie wskaźniki Sporów mogą skutkować twoją niemożnością korzystania z Usług Gateway Payments. Niewywiązanie się z terminowego i skutecznego zarządzania Sporami z twoimi Klientami może ostatecznie skutkować twoją niemożnością przyjmowania płatności kartami dla twojej firmy.

6.5 Przyjmując Transakcje kartami płatniczymi, Zasady Sieci wyraźnie zabraniają tobie:

 • udzielania zwrotów gotówkowych za Obciążenie kartą kredytową, chyba że wymagają tego Przepisy Prawa,
 • inicjowania Zwrotu więcej niż pięć dni kalendarzowych po wydaniu kredytu twojemu Klientowi,
 • przyjmowania gotówki, jej ekwiwalentu lub jakiegokolwiek innego przedmiotu wartościowego w zamian za Zwrot,
 • działania jako pośrednik płatności, pośrednik lub agregator, lub odsprzedaży Usług Gateway Payments w imieniu innych,
 • przesyłania, co wiesz lub podejrzewasz, że jest oszukańczym Obciążeniem lub Obciążeniem, które nie zostało autoryzowane przez posiadacza karty,
 • dzielenia Transakcji na wiele Obciążeń, chyba że spełnione są określone kryteria, lub
 • korzystania z Usług Gateway Payments w sposób, który stanowi nadużycie sieci kart płatniczych lub naruszenie Zasad Sieci.

7. Harmonogram rozliczeń i wypłat

7.1 Twoje Konto Wypłat: FONDY, wraz ze swoimi partnerami bankowymi, zorganizuje rozliczenie środków na konto bankowe lub inną instytucję finansową, które wskażesz (twoje „Konto Wypłat”). Potwierdzasz, że jesteś uprawniony do inicjowania rozliczeń na i debetów z Konta Wypłat i że Konto Wypłat jest twoją własnością oraz zarządzane i administrowane przez instytucję finansową zlokalizowaną w Polsce lub UE. Jeśli zaktualizujesz swoje Konto Wypłat (w tym za pośrednictwem Dashboardu), musisz upewnić się, że nadal spełniasz wymagania tej sekcji. Możemy wymagać od ciebie dostarczenia nam dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań, a ich brak będzie stanowić naruszenie niniejszej Umowy.

7.2 Rozliczenie na twoje Konto Wypłat: Pozytywne saldo na twoim Koncie FONDY będzie, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, skutkować rozliczeniem na twoje Konto Wypłat, a negatywne saldo na twoim Koncie FONDY będzie skutkować potrąceniem, kompensacją i/lub debetem kwot należnych zgodnie z Sekcją C.9 poniżej. Możemy zmniejszyć kwotę rozliczaną na twoje Konto Wypłat o kwotę Opłat, Kar i kwot należnych nam z jakiegokolwiek powodu.

7.3 Rozliczenie na rzecz odbiorców trzecich: Możemy oferować tobie możliwość rozliczenia środków na rzecz innej osoby (odbiorcy trzeciego) zgodnie z twoimi instrukcjami do FONDY (w tym poprzez przekazanie całości lub części pozytywnego salda na twoim Koncie FONDY na Konto FONDY takiego odbiorcy trzeciego), zamiast rozliczania środków na twoje Konto Wypłat. Jeśli FONDY rozlicza środki na rzecz odbiorcy trzeciego (lub przekazuje całość lub część salda twojego Konta FONDY na Konto FONDY odbiorcy trzeciego) zgodnie z twoimi instrukcjami, zgadzasz się, że to zaspokaja zobowiązania FONDY (i zobowiązania odpowiedniego Dostawcy Metody Płatności i/lub Nabywcy Metody Płatności) do rozliczenia środków na twoją rzecz, a my niezwłocznie zaktualizujemy saldo twojego Konta FONDY, aby odzwierciedlić takie rozliczenie lub przekazanie.

7.4 Przetwarzanie wielowalutowe: Możemy oferować tobie możliwość rozliczenia środków na twoje Konto Wypłat w walucie innej niż ta, w której przyjmowałeś płatność od Klienta („Przetwarzanie Wielowalutowe”). Aby skorzystać z tej usługi, musisz dostarczyć nam ważne Konto Wypłat dla każdej waluty, w której żądasz rozliczenia, na podstawie naszej listy dostępnych walut rozliczeniowych. Możemy dodawać lub usuwać waluty z naszej listy dostępnych walut rozliczeniowych w dowolnym momencie. Jeśli dokonasz Zwrotu Obciążenia, kurs wymiany, który będzie obowiązywać, będzie kursem obowiązującym w momencie Zwrotu, a nie Obciążenia. Przesyłając Obciążenie lub Zwrot, będziesz uznawany za zaakceptowanego odpowiedni kurs wymiany. Możesz zrezygnować z korzystania z usługi Przetwarzania Wielowalutowego w dowolnym momencie. Możesz również zmieniać informacje dotyczące Konta Wypłat lub inne ustawienia związane z twoim korzystaniem z Przetwarzania Wielowalutowego, ale wszelkie takie zmiany będą miały wpływ tylko na kolejne Obciążenia i tylko po przeprowadzeniu dodatkowych weryfikacji twojego konta.

7.5 Harmonogram Wypłat: Termin „Harmonogram Wypłat” odnosi się do czasu potrzebnego nam do zainicjowania rozliczenia na twoje Konto Wypłat. Twój Harmonogram Wypłat jest określony w Dashboardzie. FONDY może wymagać okresu zatrzymania przed dokonaniem początkowego rozliczenia na Konto Wypłat. Po początkowym rozliczeniu środków, będziemy rozliczać środki na Konto Wypłat zgodnie z Harmonogramem Wypłat i warunkami niniejszej Umowy. Oczekujemy, że normalny czas wykonania rozliczenia na twoje Konto Wypłat wyniesie następny dzień roboczy po jego zainicjowaniu; jednakże należy pamiętać, że Dostawca Metody Płatności, Nabywca Metody Płatności lub instytucja finansowa, która posiada twoje Konto Wypłat, może opóźnić rozliczenie z dowolnego powodu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez instytucję posiadającą twoje Konto Wypłat, które uniemożliwiają uznanie Konta Wypłat lub w inny sposób nie udostępniają tobie środków w oczekiwanym terminie.

7.6 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Harmonogramu Wypłat lub zawieszenia rozliczeń na twoją rzecz. Przykładami sytuacji, w których możemy to zrobić, są:

 • istniejące, przewidywane lub nadmierne Spory, Zwroty lub Odwrócenia;
 • w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji o podejrzanej działalności; lub
 • wymóg wynikający z Przepisów Prawa lub nakazu sądowego. Mamy prawo do zatrzymania rozliczenia na twoje Konto Wypłat po zakończeniu niniejszej Umowy, jeśli uznamy, że możemy ponieść straty wynikające z ryzyka kredytowego, oszustwa lub innych ryzyk prawnych związanych z twoim Kontem FONDY. Jeśli skorzystamy z prawa do zatrzymania Wypłaty z jakiegokolwiek powodu, poinformujemy tobie ogólną przyczynę zatrzymania Wypłaty.

7.7 Błędne rozliczenie: Informacje wymagane do rozliczenia będą zależeć od banku lub instytucji finansowej posiadającej twoje Konto Wypłat. Upewnij się, że wszelkie informacje dotyczące Konta Wypłat, które przekazujesz nam, są dokładne i kompletne. Jeśli dostarczysz nam nieprawidłowe informacje:

 • rozumiesz, że środki mogą zostać rozliczone na niewłaściwe konto i że nie będziemy w stanie odzyskać środków z takich błędnych transakcji, oraz
 • zgadzasz się, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie straty, które poniesiesz ty lub osoby trzecie z powodu błędnych transakcji rozliczeniowych, nie będziesz składać żadnych roszczeń przeciwko nam związanych z takimi błędnymi transakcjami rozliczeniowymi i w pełni zwrócisz nam wszelkie straty, które poniesiemy.

8. Ochrona środków i rezerwy obrotowe

8.1 Wszystkie środki wynikające z Obciążeń są przechowywane na wspólnych rachunkach zabezpieczających („Rachunki Zabezpieczające”) u naszych partnerów bankowych. Środki te nie podlegają ochronie Funduszu Gwarancyjnego Usług Finansowych. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki te nie mogą być mieszane z jakimikolwiek środkami własnymi FONDY. FONDY będzie rozliczać środki z Rachunków Zabezpieczających w sposób opisany w niniejszej Umowie; jednakże nie masz prawa do wypłacania środków z Rachunków Zabezpieczających i nie będziesz otrzymywać odsetek od środków utrzymywanych na Rachunkach Zabezpieczających.

8.2 W określonych okolicznościach możemy (lub możemy wymagać od ciebie) umieścić środki na rezerwie obrotowej („Rezerwa Obrotowa”). Możemy ustanowić Rezerwę Obrotową z dowolnego powodu, jeśli uznamy, że ryzyko straty dla FONDY, Klientów lub innych osób związanych z twoim Kontem FONDY jest wyższe niż normalnie. Na przykład, możemy zatrzymać lub ustanowić Rezerwę Obrotową, jeśli uznamy, że w wyniku charakteru twojej działalności istnieje nieakceptowalny poziom ryzyka lub perspektywy straty dla nas. Możemy według własnego uznania utrzymywać wszystkie środki w Rezerwie Obrotowej na koncie bankowym w naszym imieniu. Wszystkie środki przechowywane na Rezerwie Obrotowej i wszelkie prawa, tytuł i interesy w takich środkach są zawsze wyłącznie dla naszej korzyści i przysługują nam. Jeśli ustanowimy Rezerwę Obrotową, poinformujemy ciebie o kwocie, terminach i warunkach, na których środki z Rezerwy Obrotowej zostaną zwolnione na twoją rzecz. W wielu przypadkach kwota Rezerwy Obrotowej będzie stanowić ustalony procent kwoty Obciążeń przetwarzanych za pomocą Usług Gateway Payments. Możemy zmieniać warunki Rezerwy Obrotowej lub narzucać dodatkowe warunki Rezerwy Obrotowej na podstawie naszej ciągłej oceny i zrozumienia ryzyk związanych z twoim Kontem FONDY, w tym jeśli jest to wymagane przez Dostawców Metod Płatności lub Nabywców Metod Płatności, lub z jakiegokolwiek innego powodu. Możemy finansować Rezerwę Obrotową poprzez zatrzymywanie środków przetworzonych za pomocą twojego korzystania z Usług Gateway Payments, poprzez debetowanie Konta Wypłat lub innego konta bankowego związanego z twoim Kontem FONDY lub poprzez żądanie środków bezpośrednio od ciebie.

8.3 W przypadku, gdy przetwarzamy Transakcje dla ciebie za pośrednictwem innych Nabywców Metod Płatności, uznajesz, że tacy inni Nabywcy Metod Płatności mogą wymagać Rezerwy Obrotowej od FONDY na każdą przetworzoną Transakcję w celu ich własnej ochrony. W takim przypadku, jeśli konieczne byłoby, aby FONDY otrzymało z powrotem od takiego innego Nabywcy Metod Płatności część lub całość takiej Rezerwy Obrotowej w celu zwolnienia na twoją rzecz pełnej kwoty Rezerwy Obrotowej zatrzymanej od ciebie przez FONDY, wtedy FONDY nie będzie zobowiązane do zwolnienia na twoją rzecz odpowiadającej kwoty Rezerwy Obrotowej, dopóki FONDY nie otrzyma z powrotem Rezerwy Obrotowej zatrzymanej od FONDY przez takiego innego Nabywcę Metod Płatności i FONDY nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec ciebie w przypadku, gdy taki inny Nabywca Metod Płatności nie zwolni takiej Rezerwy Obrotowej na rzecz FONDY.

8.4 Zgadzasz się, że FONDY może wykorzystać Rezerwę Obrotową zatrzymaną z Obciążeń zgodnie z warunkami niniejszej Umowy do finansowania depozytów zabezpieczających dokonanych przez FONDY na rzecz Dostawców Metod Płatności lub Nabywców Metod Płatności, i upoważniasz FONDY do dokonywania takich depozytów; pod warunkiem, że FONDY pozostanie odpowiedzialne za zwrot wszystkich kwot Rezerwy Obrotowej zatrzymanych z Obciążeń (po uwzględnieniu wszystkich odpowiednich odliczeń do takiej Rezerwy Obrotowej) na twoją rzecz, gdy takie kwoty będą tobie należne zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

9. Windykacja i prawa do potrącenia

9.1 Zgadzasz się zapłacić wszystkie kwoty należne nam i naszym podmiotom powiązanym na żądanie. Twoje niezapłacenie kwot należnych nam lub naszym podmiotom powiązanym na podstawie niniejszej Umowy stanowi naruszenie, a będziesz odpowiedzialny za wszelkie koszty, które poniesiemy w trakcie windykacji, oprócz kwoty, którą jesteś winien. Koszty windykacji mogą obejmować honoraria i wydatki adwokatów, koszty jakiejkolwiek arbitrażu lub postępowania sądowego, opłaty agencji windykacyjnej, wszelkie obowiązujące odsetki i inne związane koszty. Tam, gdzie to możliwe, najpierw podejmiemy próbę windykacji lub potrącenia kwot należnych nam i naszym podmiotom powiązanym z sald na twoich Kontach FONDY z tytułu korzystania z Usług Gateway Payments lub ze środków, które przechowujemy na Rezerwie Obrotowej. Jednakże możemy windykować jakiekolwiek kwoty, które jesteś winien nam na podstawie niniejszej Umowy, poprzez potrącenie lub potrącenie kwot, które jesteś winien z salda Konta FONDY lub debetowanie Konta Wypłat dla takiego Konta FONDY lub jakiegokolwiek innego konta FONDY, które ustalimy, działając w dobrej wierze, jest powiązane z twoim Kontem FONDY. Podobnie możemy potrącać lub potrącać kwoty z salda twojego Konta FONDY (lub debetować twoje Konta Wypłat), aby windykować kwoty należne nam w związku z takimi powiązanymi kontami FONDY.

10. Rekoncyliacja i powiadomienie o błędach

10.1 Dashboard zawiera szczegóły Obciążeń, historię Obciążeń i inne działania na twoim Koncie FONDY. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez Prawo, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za uzgadnianie informacji w Dashboardzie wygenerowanych przez twoje korzystanie z Usług Gateway Payments z twoimi zapisami Transakcji Klientów i za identyfikowanie jakichkolwiek błędów.

10.2 Zgadzasz się przeglądać swoje Konto FONDY i natychmiast powiadomić nas o wszelkich błędach. Zbadamy wszelkie zgłoszone błędy, w tym wszelkie błędy dokonane przez FONDY lub Dostawcę Metod Płatności, i, jeśli to odpowiednie, spróbujemy je naprawić, kredytując lub debetując Konto Wypłat określone w Dashboardzie. Jednakże powinieneś być świadomy, że twoja zdolność do odzyskania utraconych środków z powodu błędu może być bardzo ograniczona lub nawet niemożliwa, szczególnie jeśli nie spowodowaliśmy błędu lub jeśli środki nie są już dostępne na jakimkolwiek Koncie Wypłat.

10.3 W przypadku błędów Transakcji będziemy współpracować z tobą oraz naszymi Dostawcami Metod Płatności i Nabywcami Metod Płatności w celu naprawienia błędu Transakcji zgodnie z obowiązującymi Zasadami Metod Płatności. Jeśli nie zgłosisz nam błędu do przeglądu bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w ciągu 13 miesięcy po jego odkryciu i oznaczeniu w Dashboardzie, zrzekasz się prawa do jakichkolwiek roszczeń przeciwko nam lub naszym Dostawcom Metod Płatności i Nabywcom Metod Płatności o jakiekolwiek kwoty związane z błędem.

Sekcja D: Wykorzystanie danych, prywatność i bezpieczeństwo

1. Przegląd wykorzystywania danych

1.1 Definicje

Następujące terminy użyte w tej sekcji odnoszą się do danych dostarczonych FONDY przez ciebie lub twoich Klientów, lub otrzymanych lub dostępnych tobie za pośrednictwem twojego korzystania z Usług:

„Szczegóły Konta Płatniczego” oznaczają szczegóły konta Metody Płatności Klienta i obejmują, w odniesieniu do kart kredytowych i debetowych, numer konta posiadacza karty, datę ważności karty i CVV2.

„Dane Płatności” oznaczają Szczegóły Konta Płatniczego, informacje przekazywane Dostawcom Metod Płatności lub Nabywcom Metod Płatności, informacje finansowe specyficznie regulowane przez Przepisy Prawa i Zasady Metod Płatności oraz wszelkie inne informacje używane z Usługami Gateway Payments do zakończenia Transakcji.

„Dane Osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują konkretną żyjącą osobę (nie firmę, osobę prawną ani maszynę) i są przekazywane lub dostępne za pośrednictwem Usług.

„Dane FONDY” oznaczają szczegóły transakcji API przeprowadzanych za pośrednictwem infrastruktury FONDY, informacje używane w wykrywaniu i analizie oszustw, zebrane lub zanonimizowane informacje wygenerowane z Danych oraz wszelkie inne informacje tworzone przez lub pochodzące od FONDY lub Usług.

„Dane Użytkownika” oznaczają informacje opisujące twoją działalność i jej operacje, twoje produkty lub usługi oraz zamówienia złożone przez Klientów.

Termin „Dane” użyty bez modyfikatora oznacza wszystkie Dane Osobowe, Dane Użytkownika, Dane Płatności i Dane FONDY.

1.2 FONDY przetwarza, analizuje i zarządza Danymi w celu:

 • świadczenia Usług tobie, innym użytkownikom FONDY i Klientom;
 • ograniczenia oszustw, strat finansowych lub innych szkód dla użytkowników, Klientów i FONDY; oraz
 • analizowania, rozwijania i doskonalenia naszych produktów, systemów i narzędzi. FONDY dostarcza Dane dostawcom usług zewnętrznych, w tym Dostawcom Metod Płatności, Nabywcom Metod Płatności i ich odpowiednim podmiotom powiązanym, a także podmiotom powiązanym z FONDY, aby umożliwić nam świadczenie Usług tobie i innym użytkownikom. Nie dostarczamy Danych Osobowych podmiotom niezwiązanym z nami w celu marketingu ich produktów tobie. Rozumiesz i wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez FONDY Danych do celów i w sposób zgodny z niniejszą Sekcją D.

2. Ochrona danych i prywatność

2.1 Poufność: FONDY będzie wykorzystywać Dane Użytkownika tylko zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, innymi umowami między tobą a nami, lub zgodnie z innymi wytycznymi lub upoważnieniami od ciebie. Będziesz chronić wszystkie Dane, które otrzymujesz za pośrednictwem Usług i nie możesz ujawniać ani dystrybuować takich Danych, a będziesz używać takich Danych tylko w związku z Usługami i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub innymi umowami między tobą a nami. Żadna ze stron nie może wykorzystywać Danych Osobowych do marketingu do Klientów, chyba że uzyskała wyraźną zgodę od konkretnego Klienta na to. Nie możesz ujawniać Danych Płatności innym, z wyjątkiem przypadków związanych z przetwarzaniem Transakcji, o które proszą Klienci i zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa i Zasadami Metod Płatności.

2.2 Prywatność: Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i do jakich celów zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, ujawniamy i chronimy Dane Osobowe, które nam dostarczasz. Zgadzasz się na warunki naszej Polityki Prywatności, którą możemy od czasu do czasu aktualizować.

2.3 Potwierdzasz, że jesteś teraz i będziesz nadal zgodny z wszystkimi obowiązującymi Przepisami Prawa regulującymi prywatność, ochronę i wykorzystanie Danych, które przekazujesz nam lub do których masz dostęp za pośrednictwem swojego korzystania z Usług. Potwierdzasz również, że uzyskałeś wszystkie niezbędne prawa i zgody zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa na ujawnienie nam lub pozwolenie FONDY na zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie i ujawnianie jakichkolwiek Danych Osobowych, które nam przekazujesz lub upoważniasz nas do zbierania, w tym Danych, które możemy zbierać bezpośrednio od twoich Klientów za pomocą plików cookie lub innych podobnych środków. W miarę wymagań Prawa i w związku z niniejszą Umową jesteś wyłącznie odpowiedzialny za ujawnienie twoim Klientom, że FONDY przetwarza Transakcje (w tym Transakcje płatnicze) dla ciebie i może otrzymywać Dane Osobowe od ciebie. Dodatkowo, tam gdzie wymagają tego Przepisy Prawa lub Zasady Metod Płatności, możemy usunąć lub odłączyć Dane Osobowe Klienta od twojego Konta FONDY na żądanie Klienta.

2.4 FONDY będzie dostarczać niektóre lub wszystkie Usługi z systemów znajdujących się w Unii Europejskiej lub innych krajach poza Polską. W związku z tym, twoim obowiązkiem jest ujawnienie twoim Klientom, że Dane Płatności mogą być przekazywane, przetwarzane i przechowywane poza Polską oraz, jak określono w naszej Polityce Prywatności, mogą być ujawnione zgodnie z wymogami obowiązujących Przepisów Prawa, i uzyskać od twoich Klientów wszystkie niezbędne zgody zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa w odniesieniu do powyższego.

2.5 Jeśli dowiemy się o nieautoryzowanym nabyciu, ujawnieniu lub utracie Danych Osobowych Klienta w naszych systemach, powiadomimy ciebie i dostarczymy tobie wystarczające informacje dotyczące nieautoryzowanego nabycia, ujawnienia lub utraty, aby pomóc tobie w złagodzeniu wszelkich negatywnych skutków dla Klienta.

2.6 Zgodność z PCI: Jeśli korzystasz z Usług Gateway Payments do przyjmowania Transakcji kartą płatniczą i zbierasz, przetwarzasz i/lub przechowujesz dane kart po swojej stronie, musisz spełniać wymagania Standardów Bezpieczeństwa Danych Przemysłu Kart Płatniczych („PCI-DSS”) oraz, jeśli ma to zastosowanie do twojej działalności, Standardów Bezpieczeństwa Danych Aplikacji Płatniczych (PA-DSS) (łącznie „Standardy PCI”). Standardy PCI obejmują wymagania dotyczące bezpiecznego przechowywania materiałów lub rejestrów zawierających dane kart płatniczych lub Transakcji, z ograniczonym dostępem do autoryzowanego personelu. FONDY dostarcza narzędzia, aby uprościć twoją zgodność ze Standardami PCI, ale musisz upewnić się, że twoja działalność jest zgodna. Konkretne kroki, które będziesz musiał podjąć, aby spełnić wymagania Standardów PCI, będą zależeć od twojej implementacji Usług Gateway Payments. Więcej informacji na temat implementacji FONDY w sposób zgodny ze Standardami PCI można znaleźć w naszej Dokumentacji pod tym linkiem. Niezwłocznie dostarczysz nam, lub odpowiedniemu Dostawcy Metod Płatności lub Nabywcy Metod Płatności, dokumentację potwierdzającą twoją zgodność ze Standardami PCI na nasze żądanie. Jeśli nie będziesz w stanie dostarczyć dokumentacji wystarczającej, aby zadowolić nas, Dostawców Metod Płatności lub odpowiednich Nabywców Metod Płatności, że jesteś zgodny ze Standardami PCI, wtedy FONDY ma prawo odmówić współpracy z tobą, zawiesić twoje Konto FONDY lub zakończyć niniejszą Umowę.

2.7 Przetwarzanie danych: Jesteś administratorem danych, a my jesteśmy przetwarzającym dane w odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych w twoim imieniu zgodnie z niniejszą Umową, z wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy administratorem danych w odniesieniu do Danych Osobowych, gdzie określamy cele i sposób przetwarzania Danych Osobowych (w tym na przykład w celu spełnienia jakichkolwiek przepisów lub wymagań nałożonych na nas przez Zasady Metod Płatności lub Dostawców Metod Płatności lub Nabywców Metod Płatności).

2.8 Będziemy, w zakresie, w jakim jesteśmy przetwarzającym dane, przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i zgodnymi z prawem instrukcjami wydawanymi przez ciebie od czasu do czasu, i będziemy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony takich Danych Osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie wniesione przez podmiot danych wynikające z jakiejkolwiek akcji lub zaniechania z naszej strony, w zakresie, w jakim taka akcja lub zaniechanie wynikało z twoich instrukcji.

3. Bezpieczeństwo i kontrola oszustw

3.1 Bezpieczeństwo FONDY: FONDY jest odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa Danych w naszym posiadaniu. Będziemy utrzymywać rozsądne procedury administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić Dane Użytkownika i Dane Osobowe przechowywane na naszych serwerach przed nieautoryzowanym dostępem, przypadkową utratą, modyfikacją lub naruszeniem, i będziemy przestrzegać obowiązujących Przepisów Prawa i Zasad Metod Płatności podczas obsługi Danych Użytkownika i Danych Osobowych. Jednakże żaden system bezpieczeństwa nie jest nieprzenikalny i nie możemy zagwarantować, że nieautoryzowane strony nigdy nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa lub niewłaściwie wykorzystać Danych w naszym posiadaniu. Dostarczasz Dane Użytkownika i Dane Osobowe FONDY z zrozumieniem, że wszelkie środki bezpieczeństwa, które zapewniamy, mogą nie być odpowiednie lub wystarczające dla twojej działalności i zgadzasz się wdrożyć Kontrole Bezpieczeństwa (jak określono poniżej) i wszelkie dodatkowe kontrole, które spełniają twoje konkretne wymagania. Według naszego wyłącznego uznania, możemy podjąć wszelkie działania, w tym zawieszenie twojego Konta FONDY, w celu utrzymania integralności Usług lub Danych, lub zapobieżenia szkodom dla ciebie, nas, Klientów lub innych osób. Zrzekasz się prawa do składania jakichkolwiek roszczeń przeciwko nam za straty, które poniesiesz, które mogą wynikać z takich działań.

3.2 Twoje bezpieczeństwo: Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo jakichkolwiek Danych na swojej stronie internetowej, swoich serwerach, w swoim posiadaniu lub do których masz dostęp lub które masz prawo obsługiwać. Zgadzasz się przestrzegać obowiązujących Przepisów Prawa i Zasad Metod Płatności podczas obsługi lub przechowywania Danych Użytkownika i Danych Osobowych i dostarczysz dowody na nasze żądanie. Jeśli nie dostarczysz dowodów na zgodność, które będą dla nas wystarczające, możemy zawiesić twoje Konto FONDY lub zakończyć niniejszą Umowę. Jesteś odpowiedzialny za ocenę wymagań bezpieczeństwa twojej działalności i wybór oraz wdrożenie procedur bezpieczeństwa i kontroli („Kontrole Bezpieczeństwa”) odpowiednich do zminimalizowania twojej ekspozycji na incydenty związane z bezpieczeństwem.

3.3 Ryzyko oszustw: Chociaż możemy dostarczać lub sugerować kontrolę oszustw tobie, nie możemy zagwarantować, że ty lub Klienci nigdy nie staniecie się ofiarami oszustwa. Wszelkie kontrole oszustw, które dostarczamy lub sugerujemy, mogą obejmować procesy lub aplikacje opracowane przez FONDY, jej podmioty powiązane lub inne firmy. Pamiętaj, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za straty, które poniesiesz z powodu użycia skradzionych danych uwierzytelniających lub kont przez oszustów, którzy dokonują z tobą nieuczciwych Transakcji, a twoje nieprzestrzeganie kontroli oszustw tylko zwiększy ryzyko oszustwa. Możemy pomóc tobie w odzyskaniu utraconych środków, ale jesteś wyłącznie odpowiedzialny za straty spowodowane użyciem skradzionych danych uwierzytelniających lub kont, naruszeniem twojej nazwy użytkownika lub hasła, zmianami w twoim Koncie Wypłat i wszelkim innym nieautoryzowanym użyciem lub modyfikacją twojego Konta FONDY. FONDY nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie i zrzekasz się prawa do składania jakichkolwiek roszczeń przeciwko nam za jakiekolwiek straty, które wynikają z użycia skradzionych danych uwierzytelniających lub nieautoryzowanego użycia lub modyfikacji twojego Konta FONDY, chyba że takie straty wynikają z umyślnych lub celowych działań FONDY. Ponadto, w pełni zwrócisz nam wszelkie straty, które poniesiemy, wynikające z użycia skradzionych danych uwierzytelniających lub kont.

3.4 Możemy również dostarczać tobie Dane dotyczące możliwości lub prawdopodobieństwa, że Transakcja może być oszukańcza. Możemy włączyć wszelkie późniejsze działania lub ich brak z twojej strony do naszego modelu oszustw w celu identyfikacji przyszłych potencjalnych oszustw. Rozumiesz, że dostarczamy te Dane tobie do twojego rozważenia, ale ostatecznie jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania, które podejmiesz lub nie podejmiesz w związku z takimi Danymi.

Sekcja E: Dodatkowe warunki prawne

1. Prawo do zmiany

1.1 Mamy prawo do zmiany lub dodania do warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, wyłącznie z przyszłym skutkiem, oraz do zmiany, usunięcia, zaprzestania lub nałożenia warunków na korzystanie z Usług poprzez publikowanie takich zmian na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej, którą utrzymujemy lub posiadamy. Poinformujemy ciebie o wszelkich zmianach za pomocą wiadomości e-mail lub za pośrednictwem innych rozsądnych środków. Jeśli jesteś istniejącym użytkownikiem FONDY, zmiany wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej, a twoje korzystanie z Usług, API lub Danych po wejściu zmiany w życie stanowi twoją akceptację zmienionych warunków Umowy. Możesz uzyskać kopię aktualnych warunków niniejszej Umowy na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie. Możesz sprawdzić, kiedy niniejsza Umowa została ostatnio zmieniona, sprawdzając datę „Ostatnia aktualizacja” na górze Umowy.

2. Przeniesienie

2.1 Nie możesz przenieść niniejszej Umowy, jakichkolwiek praw lub licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy ani operacji swojego Konta FONDY na innych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. FONDY może przenieść niniejszą Umowę bez twojej zgody lub jakichkolwiek innych ograniczeń. Jeśli dokonamy przeniesienia, dostarczymy tobie rozsądne powiadomienie.

3. Brak agencji

3.1 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, nic w niniejszej Umowie nie ustanawia partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia ani innej agencji między tobą a nami, ani z żadnym Dostawcą Metod Płatności. Każda strona niniejszej Umowy oraz każdy Dostawca Metod Płatności i Nabywca Metod Płatności jest niezależnym wykonawcą.

4. Siła wyższa

4.1 Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia w przetwarzaniu lub inne niewykonanie spowodowane awariami telekomunikacyjnymi lub dostaw usług, awariami sprzętu, strajkami pracowniczymi, zamieszkami, wojną, atakami terrorystycznymi, niewykonaniem zobowiązań przez naszych dostawców lub dostawców usług, pożarami lub działaniami natury, lub jakimkolwiek innym zdarzeniem, nad którym dana strona nie ma rozsądnej kontroli.

Jednakże nic w tej sekcji nie wpłynie na twoje zobowiązania ani nie zwolni cię z obowiązku zapłaty Opłat, Kar, Sporów, Zwrotów, Odwróceń lub Zwróconych na podstawie niniejszej Umowy.

5. Twoja odpowiedzialność za roszczenia stron trzecich wobec nas

5.1 Bez ograniczania i oprócz jakichkolwiek innych zobowiązań, które możesz mieć na mocy niniejszej Umowy, jesteś w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania swoich pracowników, wykonawców i agentów, w zakresie, w jakim takie osoby działają w ramach swojego związku z tobą.

5.2 Zgadzasz się bronić FONDY, naszych podmiotów powiązanych i ich odpowiednich pracowników, agentów i dostawców usług (każdy, „Podmiot FONDY”) przed wszelkim roszczeniem, powództwem, żądaniem, stratą, odpowiedzialnością, szkodą, działaniem lub postępowaniem (każde, „Roszczenie”) wniesionym przez stronę trzecią przeciwko Podmiotowi FONDY, i zgadzasz się w pełni zwrócić Podmiotom FONDY wszelkie Roszczenia, które wynikają z:

 • twojego naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy;
 • wszelkich Opłat, Kar, Sporów, Zwrotów, Odwróceń, Zwróconych lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, którą ponosimy, wynikającej z twojego korzystania z Usług Gateway Payments;
 • niedbałości lub umyślnego zachowania twoich pracowników, wykonawców lub agentów; lub
 • stosunków umownych lub innych między tobą a Klientami.

6. Oświadczenia i gwarancje

6.1 Akceptując warunki niniejszej Umowy, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • jesteś uprawniony do rejestracji i korzystania z Usług oraz masz uprawnienia do wykonania i spełnienia obowiązków wymaganych przez niniejszą Umowę;
 • jakiekolwiek informacje, które dostarczasz nam na temat swojej działalności, produktów lub usług są dokładne i kompletne;
 • wszelkie Obciążenia reprezentują Transakcję dotyczącą dozwolonych produktów lub usług, a wszelkie związane z tym informacje dokładnie opisują Transakcję;
 • spełnisz wszystkie swoje zobowiązania wobec Klientów i rozwiążesz wszystkie Spory z nimi;
 • będziesz przestrzegać wszystkich Przepisów Prawa mających zastosowanie do twojej działalności i korzystania z Usług;
 • twoi pracownicy, wykonawcy i agenci będą zawsze działać zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; oraz
 • nie będziesz korzystać z Usług, bezpośrednio ani pośrednio, do jakiejkolwiek nieuczciwej lub nielegalnej działalności, ani w sposób, który zakłóca normalne funkcjonowanie Usług.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1 W żadnych okolicznościach żaden Podmiot FONDY nie będzie odpowiedzialny wobec ciebie za jakiekolwiek pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody wynikające z twojego korzystania lub niemożności korzystania z Usług lub za brak dostępności Usług, za utracone zyski, obrażenia ciała lub szkody majątkowe, ani za jakiekolwiek inne szkody wynikające z, związane z lub dotyczące niniejszej Umowy lub twojego korzystania z Usług, nawet jeśli takie szkody są przewidywalne i niezależnie od tego, czy ty lub Podmioty FONDY zostały poinformowane o możliwości takich szkód. Podmioty FONDY nie ponoszą odpowiedzialności i zaprzeczają odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, szkody lub straty wynikające z lub związane z hackowaniem, manipulacją lub innym nieautoryzowanym dostępem lub korzystaniem z Usług, twojego Konta FONDY lub Danych, lub twojego braku korzystania lub wdrażania środków antyfraudowych, Kontroli Bezpieczeństwa lub jakichkolwiek innych środków ochrony danych.

7.2 Podmioty FONDY dodatkowo zaprzeczają odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty dla ciebie lub innych spowodowane przez:

 • twoje korzystanie z Usług niezgodne z Dokumentacją;
 • jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do serwerów, infrastruktury lub Danych używanych w związku z Usługami;
 • jakiekolwiek przerwy lub zakończenie Usług;
 • jakiekolwiek błędy, wirusy lub inne szkodliwe kody, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Usług;
 • jakiekolwiek błędy, nieścisłości, braki lub straty w lub do jakichkolwiek Danych dostarczonych nam;
 • treści dostarczone przez ciebie lub strony trzecie; lub
 • znieważające, obraźliwe lub nielegalne postępowanie innych.

7.3 Zgadzasz się ograniczyć wszelkie dodatkowe zobowiązania, które nie zostały wyraźnie odrzucone lub zaprzeczone przez Podmioty FONDY na mocy niniejszej Umowy, do twoich bezpośrednich i udokumentowanych szkód; oraz zgadzasz się dalej, że w żadnych okolicznościach takie zobowiązania nie przekroczą łącznie kwoty Opłat, które zapłaciłeś FONDY w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie, które dało podstawę do twojego roszczenia o odszkodowanie.

7.4 Te ograniczenia naszej odpowiedzialności wobec ciebie będą miały zastosowanie niezależnie od teorii prawnej, na której opiera się twoje roszczenie, w tym umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności bezwzględnej lub jakiejkolwiek innej teorii lub podstawy.

8. Rozstrzyganie sporów

8.1 Strony nieodwołalnie zgadzają się, że z zastrzeżeniem postanowienia 8.2 poniżej, sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń (w tym roszczeń pozakontraktowych) wynikających z niniejszej umowy lub związanych z jej przedmiotem lub powstaniem („Spór”).

8.2 FONDY może według własnego uznania (i niezależnie od tego, czy FONDY jest powodem czy pozwanym) zdecydować się na przekazanie wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub związanych z nią, w tym dotyczących jej powstania, interpretacji, naruszenia lub rozwiązania, w tym czy roszczenia są arbitralne, do ostatecznego rozstrzygnięcia przez arbitraż w Londyńskim Sądzie Arbitrażowym. Trybunał będzie składać się z jednego arbitra. Miejsce arbitrażu będzie Londyn, Zjednoczone Królestwo. Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język angielski. Wyrok wydany przez arbitra może być zarejestrowany przez dowolny sąd mający jurysdykcję.

8.2.1 FONDY może rozpocząć arbitraż, dostarczając Londyńskiemu Sądowi Arbitrażowemu i drugiej stronie sporu pisemne żądanie arbitrażu, określające przedmiot sporu i żądane odszkodowanie.

8.2.2 Z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności określonych w niniejszej Umowie, powołany arbiter może przyznać odszkodowanie pieniężne i wszelkie inne środki dozwolone przez Prawo. Przy dokonywaniu ustaleń arbiter nie będzie miał uprawnień do modyfikowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. Arbiter dostarczy pisemne uzasadnione rozstrzygnięcie w sprawie sporu (”Orzeczenie”) każdej stronie, która niezwłocznie podejmie działania zgodne z Orzeczeniem. Wszelkie Orzeczenia (w tym tymczasowe lub ostateczne środki zaradcze) mogą być potwierdzone lub egzekwowane przez dowolny sąd mający jurysdykcję nad którąkolwiek ze stron lub jej majątkiem. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla stron oraz nie będzie podlegać apelacji ani rewizji.

8.2.3 Każda strona pokryje połowę opłat i wydatków arbitra, kosztów obecności stenografa sądowego na rozprawie arbitrażowej oraz kosztów obiektu arbitrażowego. W jakimkolwiek arbitrażu wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym, arbiter przyzna stronie wygrywającej, o ile taka istnieje, koszty i opłaty adwokackie racjonalnie poniesione przez stronę wygrywającą w związku z tymi aspektami jej roszczeń lub obrony, na których przeważała, a wszelkie przeciwstawne przyznania kosztów i opłat adwokackich zostaną zrównoważone.

8.2.4 Strony zachowają poufny charakter postępowania arbitrażowego, rozprawy i Orzeczenia, z wyjątkiem:

 • jak może być konieczne do przygotowania się lub przeprowadzenia rozprawy arbitrażowej w sprawie merytorycznej,
 • w związku z wnioskiem sądowym, jak określono powyżej, o tymczasowe środki zaradcze lub potwierdzenie Orzeczenia lub jego egzekwowanie,
 • ujawnienie Orzeczenia w negocjacjach ugodowych, lub
 • jak inaczej wymaga tego obowiązujące Prawo. Strony, świadkowie i arbiter będą traktować jako poufne i nie ujawniając osobom trzecim (innym niż świadkowie lub eksperci) jakichkolwiek dokumentów lub innych dowodów przedstawionych w jakimkolwiek arbitrażu na mocy niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez Prawo lub jeśli takie dowody zostały uzyskane z domeny publicznej lub zostały inaczej uzyskane niezależnie od arbitrażu.

8.3 Jeśli już rozpocząłeś postępowanie sądowe w związku ze Sporem, zanim FONDY rozpoczęło postępowanie arbitrażowe, uzgadnia się, że na pisemne żądanie FONDY te postępowania sądowe zostaną zakończone przez ciebie w ciągu 14 dni od doręczenia żądania zakończenia, a FONDY musi rozpocząć postępowanie arbitrażowe w ciągu 14 dni od żądania zakończenia.

9. Całość umowy

9.1 Niniejsza Umowa oraz wszystkie polityki i procedury, które są włączone przez odniesienie, stanowią całość umowy między tobą a FONDY w zakresie świadczenia i korzystania z Usług. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych inaczej na piśmie między tobą a FONDY, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo przed jakąkolwiek sprzeczną polityką lub umową dotyczącą świadczenia lub korzystania z Usług. Niniejsza Umowa określa twoje wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do Usług. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne na mocy Prawa, zostanie zinterpretowane i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w jak największym zakresie, a wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

10. Prawa skumulowane, interpretacja, zrzeczenie

10.1 Prawa i środki zaradcze stron na mocy niniejszej Umowy są skumulowane, a każda ze stron może egzekwować swoje prawa lub środki zaradcze na mocy niniejszej Umowy, wraz ze wszystkimi innymi prawami i środkami zaradczymi dostępnymi dla niej na mocy Prawa, w ekwiwalentach lub zgodnie z Zasadami Metod Płatności. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie będzie interpretowane przeciwko żadnej ze stron na podstawie tego, że ta strona była autorem. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, użycie terminu „w tym” lub „takie jak” nie będzie interpretowane jako ograniczające ogólność tekstu poprzedzającego ten termin. Brak egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron nie stanowi zrzeczenia się prawa tej strony do późniejszego egzekwowania postanowienia.

11. Przetrwanie

11.1 Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które dają podstawę do trwania obowiązków strony, będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

12. Język

12.1 Strony niniejszym przyznają, że wymagały, aby niniejsza Umowa oraz wszystkie powiązane dokumenty były w języku angielskim.

13. Skargi

13.1 Jeśli masz skargę dotyczącą Usług, które świadczymy, skontaktuj się z compliance@fondy.eu. Jeśli twoja skarga pozostanie nierozwiązana, możesz mieć prawo do skierowania sprawy do Financial Ombudsman Service (FOS).

Live Chat