Informacje prawne

Polityka prywatności

Wprowadzenie

FONDY LTD („Fondy”) zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności i podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą traktowane bezpiecznie, a wszelkie takie informacje będą zbierane, wykorzystywane, przechowywane i ujawniane zgodnie z niniejszą szczegółową polityką prywatności.

„Ty” w tej polityce oznacza osobę, która uzyskuje dostęp do usług Fondy lub aplikuje do ich użycia na własny rachunek lub w imieniu firmy. Dotyczy to, w odniesieniu do klienta lub potencjalnego klienta Fondy, każdej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek oraz wszelkich właścicieli firm, w tym dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, innych kwalifikujących się dyrektorów i oficerów, akcjonariuszy, partnerów oraz rzeczywistych właścicieli klienta, a także wszelkich członków personelu upoważnionych do dostępu lub korzystania z usług Fondy w imieniu klienta.

Prosimy zauważyć, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między tą szczegółową polityką prywatności a jakąkolwiek inną polityką prywatności Fondy, obowiązują warunki niniejszej polityki.

Proszę uważnie przeczytać ten dokument, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące twoich informacji oraz jak będziemy je traktować. Uzyskując dostęp i korzystając z usług Fondy, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przekazywanie Twoich informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kim jesteśmy

FONDY LTD, z siedzibą pod adresem 40 Gracechurch Street, Londyn EC3V 0BT, Anglia, Zjednoczone Królestwo, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych UE i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki Fondy przetwarza Twoje dane osobowe, możesz przesłać wszelkie zapytania dotyczące prywatności/danych za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu polityki (sekcja Skontaktuj się z nami).

Niniejsza polityka (wraz z Warunkami korzystania mającymi zastosowanie do wszelkich usług, które możesz zakupić lub używać) dotyczy:

 • funkcje strony internetowej/portalu oraz usługi świadczone dla Ciebie podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub portali;
 • przypadków, gdy możesz aplikować i/lub korzystać z produktów i usług Fondy;
 • korzystania z oprogramowania i aplikacji mobilnych dostarczanych przez Fondy; oraz
 • emaili, innych wiadomości elektronicznych, w tym SMS, telefonu, czatu internetowego, strony internetowej/portalu i/lub innych komunikacji między Tobą a Fondy.

Powyższe są łącznie określane w tej polityce jako „Usługi Fondy”.

Kiedy używamy słowa „karta” w tej polityce, należy to rozumieć jako odniesienie do wszystkich metod i typów płatności, a nie tylko do tych związanych z fizyczną kartą; a użycie terminu „posiadacz karty” odnosi się do każdego klienta lub osoby, której transakcje płatnicze mogą być przetwarzane.

Dane osobowe i nieosobowe

„Dane osobowe” to dane osobowe, które mogą być użyte do jednoznacznej identyfikacji jednej osoby. Fondy również zbiera dane nieosobowe, lub może anonimizować dane osobowe, aby uczynić je nieosobowymi.

„Dane nieosobowe” to informacje, które nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Zgadzasz się, że Fondy może zbierać, przechowywać, używać, przekazywać i ujawniać dane nieosobowe w dowolnym rozsądnym celu biznesowym; na przykład użycie zbiorczych informacji o transakcjach w celach komercyjnych, takich jak analiza trendów i wykorzystanie analiz danych w celu uzyskania wiedzy i wglądu w wzorce transakcji posiadaczy kart i ich użycia.

Jeśli Fondy używa i/lub ujawnia poufne informacje lub informacje o transakcjach posiadaczy kart do przygotowania i dostarczania zestawień, analiz i innych raportów zawierających zebrane informacje i zanonimizowane informacje, zrobi to pod warunkiem, że podjęto rozsądne środki w celu uniknięcia identyfikacji:

 • klienta Fondy, innego niż klient, dla którego Fondy przygotowuje zestawienie, analizę lub inny raport; lub
 • posiadacza karty, którego transakcje były zaangażowane w przygotowanie jakiegokolwiek zestawienia, analizy lub innego raportu.

Zgodnie z niniejszą polityką, informacje zbierane za pomocą plików cookie i podobnych technologii traktowane są jako dane nieosobowe. W zakresie, w jakim adresy protokołu internetowego (IP) (lub podobne identyfikatory) są jednoznacznie definiowane jako dane osobowe zgodnie z jakimkolwiek lokalnym prawem i gdzie takie lokalne prawo ma zastosowanie do usług Fondy, będziemy zarządzać takimi identyfikatorami jako danymi osobowymi.

Prosimy zauważyć, że Fondy jest organizacją B2B („business to business”).

Prawa podmiotu danych

Jako podmiot danych masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są zbierane przez Fondy:

 • Prawo do informacji: Fondy, jako podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe, musi jasno określić, jakie dane przetwarza i dlaczego w niniejszej szczegółowej polityce prywatności;
 • Prawo dostępu: masz prawo zobaczyć, jakie dane są o Tobie przechowywane przez Fondy;
 • Prawo do sprostowania: odnosi się to do Twojego prawa do poprawienia i/lub zmiany nieprawidłowych danych;
 • Prawo do usunięcia: odnosi się to do Twojego prawa w określonych okolicznościach do usunięcia swoich danych osobowych (‘prawo do bycia zapomnianym’);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: odnosi się to do prawa podmiotu danych do tymczasowego wstrzymania przetwarzania danych w określonych okolicznościach;
 • Prawo do przenoszenia danych: jako podmiot danych, masz prawo żądać, aby wszelkie dane przekazane Fondy jako administratorowi danych były dostarczane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie;
 • Prawo do sprzeciwu: w określonych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych, które jest niezgodne z głównym celem, dla którego były przechowywane;
 • Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem: jako podmiot danych, masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu;
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Zbieranie informacji

Zbieramy następujące informacje:

1. Informacje, które nam przekazujesz: otrzymujemy i przechowujemy Twoje informacje, w tym dane osobowe i finansowe, które nam przekazujesz, które są przesyłane, gdy Ty lub Twoja firma:

 • Zapytaj o usługi Fondy lub złożysz wniosek o ich świadczenie;
 • Zarejestruj się do korzystania i/lub korzystasz z jakichkolwiek usług Fondy;
 • Prześlij i/lub przechowujesz swoje informacje za pomocą usług Fondy; oraz
 • Komunikujesz się z nami przez email, SMS, naszą stronę internetową lub portal, telefonicznie lub innymi środkami elektronicznymi.

Takie informacje mogą obejmować Twoje lub Twojego klienta:

 • Imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, data urodzenia, adres email, adres do fakturowania, nazwa użytkownika, hasło i/lub fotografia, adres zamieszkania, narodowość i kraj zamieszkania;
 • Główny numer konta karty, data ważności karty, szczegóły CVC, bank i/lub dane wydawcy;
 • Informacje dotyczące wszelkich zakupionych przedmiotów, w tym lokalizacja zakupu, wartość, czas oraz wszelkie opinie dotyczące takiego zakupu.

2. Informacje automatyczne: Fondy otrzymuje i przechowuje pewne informacje za każdym razem, gdy korzystasz z usług Fondy; na przykład za pomocą plików cookie. Otrzymujemy również pewne informacje, gdy Twoja przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do usług Fondy lub reklam i innych treści dostarczanych przez lub w imieniu Fondy na innych stronach internetowych, lub gdy klikniesz w emaile, w tym:

 • Informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera lub urządzenia z Internetem, informacje o logowaniu, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, język przeglądarki;
 • Informacje o Twojej wizycie lub otwarciu emaila, w tym pełne Uniform Resource Locators (URL) ścieżka kliknięć do i z naszej strony (w tym data i godzina);
 • Produkty lub usługi, które oglądałeś lub wyszukiwałeś;
 • Czas reakcji strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najeżdżanie myszką) oraz metody używane do opuszczania strony i wszelkie numery telefonów używane do dzwonienia do naszego działu obsługi klienta.

Zobacz osobną sekcję Użycie plików cookie tej polityki. Tam, gdzie ustawiane są pliki cookie, informacje o poszczególnych plikach cookie są specyficzne dla emaila/strony internetowej i można je uzyskać bezpośrednio z linków w takich emailach/stronach internetowych.

3. Aplikacje: jeśli pobierasz lub korzystasz z aplikacji mobilnych dostarczanych przez Fondy, możemy otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji i Twoim urządzeniu lub usłudze, z której korzystasz (w tym, gdy dochodzi do transakcji płatniczej). Niektóre urządzenia pozwalają aplikacjom na dostęp do informacji opartych na lokalizacji w czasie rzeczywistym (na przykład GPS).

Nasze aplikacje mobilne mogą zbierać takie informacje z Twojego urządzenia mobilnego w dowolnym momencie, gdy pobierasz lub korzystasz z naszych aplikacji. Zawsze będziemy dążyć do powiadomienia Cię, jeśli zamierzamy zbierać informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym i, gdzie jest to wymagane, uzyskać Twoją zgodę, chyba że jest to dozwolone przez prawo. Możemy używać takich informacji do celów regulacyjnych, naszych własnych kontroli należytej staranności, lepszego zrozumienia wzorców użytkowania kart i optymalizacji Twojego doświadczenia.

4. Email i inne komunikacje: możemy otrzymywać informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z usług Fondy, gdy komunikujemy się ze sobą, w tym gdy otwierasz wiadomości od nas i z użycia elektronicznych identyfikatorów, na przykład adresów protokołu internetowego (IP) lub numerów telefonów.

5. Informacje od innych źródeł: możemy udostępniać lub otrzymywać informacje o Tobie z lub od innych źródeł i dodawać je do naszych informacji o koncie, w tym gdy korzystasz z innych stron internetowych, które obsługujemy lub innych usług, które świadczymy.

Blisko współpracujemy również z osobami trzecimi (w tym, na przykład, partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, usług płatniczych, sieci reklamowych, dostawcami analiz, dostawcami informacji wyszukiwania, agencjami zapobiegania oszustwom i nabywcami płatności) i możemy otrzymywać informacje o Tobie od nich lub dostarczać im takie informacje.

6. Rejestrując się na jakiekolwiek wydarzenie Fondy (dalej „Wydarzenie”), zgadzasz się, że:

 • Fondy może używać zdjęć i filmów z Wydarzenia (które mogą zawierać Twoje zdjęcia), w celu dystrybucji promocyjnej do uczestników wydarzenia i/lub w naszych materiałach promocyjnych na przyszłe wydarzenia;
 • Wszelkie spostrzeżenia uzyskane z sesji, w których uczestniczysz i wnosisz swój wkład, mogą być również wykorzystywane przez nas (w formie anonimowej) do dowolnych celów i bez ograniczeń;
 • Fondy może zawierać szczegóły Twojego imienia, nazwiska, tytułu i firmy w naszej aplikacji na Wydarzenie, która jest dostępna dla zarejestrowanych uczestników.

Użycie informacji

Twoje informacje (jak określono powyżej w sekcjach Dane osobowe i nieosobowe) będą obejmować informacje o Tobie i Twojej firmie lub Twoich transakcjach. Jeśli przekazujesz nam informacje, w tym wrażliwe dane osobowe, o sobie lub innych osobach, zgadzasz się (i potwierdzasz, że osoba, której dotyczą informacje, zgodziła się), że możemy używać tych informacji w sposób określony w niniejszej polityce.

Możemy używać i udostępniać Twoje informacje innym firmom w grupie Fondy, z jej dyrektorami, pracownikami, doradcami zawodowymi, podwykonawcami i dostawcami usług zewnętrznych, aby pomóc nam i im w następujących celach:

 • Świadczenie naszych usług Fondy dla Ciebie i Twojej firmy, w tym spełnianie obowiązków Fondy wobec Ciebie lub instytucji finansowych lub innych w związku z usługami Fondy, które świadczymy Tobie lub Twojej firmie;
 • Przeglądanie stron internetowych na naszej stronie/portalu;
 • Poprawa i rozwój naszej działalności, w tym bez ograniczeń, optymalizacja naszych stron internetowych/portali, produktów i usług;
 • Udostępnianie Ci informacji, produktów i usług, o które prosiłeś lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • Zarządzanie i egzekwowanie naszych praw, Warunków korzystania lub jakichkolwiek innych umów z Tobą i Twoją firmą w celu świadczenia usług Fondy; w tym:
  • Ocena ryzyk finansowych i ubezpieczeniowych, w tym sytuacji finansowej Twojej i Twojej firmy oraz wszelkich powiązanych stron, takich jak dyrektorzy, akcjonariusze i właściciele;
  • Uzyskanie informacji o Tobie z agencji zapobiegania oszustwom, aby sprawdzić Twój lub Twojej firmy profil kredytowy/tożsamość okresowo;
  • Zarządzanie, badanie i rozwiązywanie skarg;
 • Zapobieganie, wykrywanie i ściganie oszustw lub przestępstw, lub pomoc w tym innym podmiotom;
 • Identyfikacja i monitorowanie oszustw. My i inne organizacje możemy uzyskiwać i korzystać, z Polski lub innych krajów, z informacji zapisanych przez agencje zapobiegania oszustwom. Jeśli Fondy dostarczy nieprawdziwe lub nieścisłe informacje i/lub Fondy zidentyfikuje lub podejrzewa oszustwo, informacje o Tobie i/lub Twojej firmie mogą zostać przekazane przez nas lub jakąkolwiek inną stronę trzecią, której udostępniliśmy Twoje informacje, do agencji zapobiegania oszustwom. Fondy może również uzyskać informacje o Tobie z agencji zapobiegania oszustwom lub usług okresowo, niezależnie od podejrzenia oszustwa. Może to obejmować rejestrowanie wrażliwych danych osobowych, takich jak przestępstwa, o które jesteś oskarżony;
 • Fondy również uczestniczy w inicjatywach zapobiegania oszustwom, które mogą obejmować ocenę Ciebie, Twoich klientów, transakcji i/lub lokalizacji, w tym korzystanie z produktów i usług osób trzecich (w tym udostępnianie informacji takim osobom trzecim) w celu monitorowania transakcji, wykrywania wzorców wymagających dochodzenia lub w inny sposób profilowania i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia oszustwa;
 • Pomoc w śledztwach Fondy, innych organizacji finansowych lub osób trzecich dotyczących podejrzanej działalności przestępczej;
 • Zmniejszanie ryzyka bezpieczeństwa informacji;
 • Pozyskiwanie Twojej opinii na temat naszych produktów, usług i naszych stron internetowych;
 • Powiadamianie Cię o ważnych zmianach lub wydarzeniach na naszej stronie internetowej lub w naszych produktach i usługach;
 • Rozumienie potrzeb naszych klientów, przeprowadzanie analiz i porównań, tworzenie profili i tworzenie możliwości marketingowych (w tym jak Ty lub Twoi klienci korzystają z naszych usług i lepsze dostosowanie naszych usług i ofert marketingowych do Twoich zainteresowań); może to obejmować agregację i udostępnianie danych nieosobowych w celu ułatwienia analizy krzyżowej branży, wglądu na poziomie klienta i użycia karty;
 • Wysyłanie Ci informacji, gdy mamy Twoją zgodę i wierzymy, że mogą Cię zainteresować, w tym materiały marketingowe i promocyjne; pocztą, emailem, telefonicznie, SMS-em lub innymi środkami, w tym elektronicznymi;
 • Rozwój i testowanie produktów i usług Fondy;
 • Spełnianie lokalnych i krajowych przepisów prawa, w tym zasad kartowych i żądań organów ścigania i regulacyjnych; oraz
 • W odniesieniu do marketingu, badań rynkowych i podobnych działań, możemy używać Twoich danych osobowych do takich celów, niezależnie od tego, czy zostałeś zaakceptowany jako klient lub nadal korzystasz z usług Fondy. Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji marketingowych lub promocyjnych od Fondy, prosimy o powiadomienie nas za pośrednictwem sekcji Skontaktuj się z nami.

Dostarczenie danych osobowych do celów określonych w punktach 1 i 2 jest obowiązkowe; odmowa podania takich danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usług/treści oferowanych przez naszą stronę/portal.

Jeśli dostarczysz informacje do opublikowania lub wyświetlenia w publicznych obszarach strony/portalu lub przesyłane do innych użytkowników strony/portalu lub osób trzecich, rozumiesz, że takie informacje mogą być używane przez dowolne osoby trzecie mające dostęp do informacji do jakichkolwiek celów. Te informacje są publikowane przez Ciebie na własne ryzyko i zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z takiej strony.

Ujawnianie informacji

Nie ujawniamy informacji, które mogłyby Cię osobiście zidentyfikować, nikomu oprócz przypadków opisanych w tej polityce, w tym:

 • W ramach grupy firm Fondy, która może obejmować dowolne lub wszystkie nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i/lub jej spółki zależne;
 • Agencje zapobiegania oszustwom (jak opisano powyżej, w tym Action Fraud, Financial Fraud Action i Financial Fraud Bureau);
 • Instytucje kredytowe i finansowe osób trzecich (tam, gdzie jest to dozwolone na mocy Warunków korzystania lub innej umowy): w tym instytucje kredytowe, w których Ty lub Twoja firma utrzymujecie swoje konto bankowe oraz schematy kart zarządzające wydawaniem i używaniem kart kredytowych, debetowych, obciążeniowych, zakupowych lub innych płatniczych, alternatywne schematy płatności i wszelkie inne instytucje finansowe, które mogą przetwarzać płatności i które nie działają pod kontrolą Fondy, ani za które działania lub zaniechania Fondy nie ponosi odpowiedzialności;
 • Dostawcy usług zewnętrznych: dostawcy, którzy pomagają nam w świadczeniu usług Fondy, w tym przetwarzanie zamówień, realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, pomoc techniczna, narzędzia do ograniczania ryzyka oszustw oraz marketing, badania rynku i działania ankietowe prowadzone na rzecz Fondy;
 • Gdy jesteśmy do tego zobowiązani lub uprawnieni przez prawo: możemy być zobowiązani przez prawo do przekazania informacji o Tobie organom regulacyjnym i organom ścigania na całym świecie lub możemy uznać, że jest to odpowiednie lub konieczne. Takie ujawnienia mogą obejmować również żądania od organów rządowych lub publicznych, w celach postępowania sądowego lub prawnego, bezpieczeństwa narodowego lub w przypadku, gdy uznamy, że jest to w interesie narodowym lub inaczej zgodne z prawem;
 • Przeniesienia działalności: Fondy może kupować lub sprzedawać jednostki biznesowe lub spółki zależne. W takich okolicznościach możemy przenosić informacje o klientach jako aktywa biznesowe. Bez ograniczenia powyższego, jeśli nasza działalność wejdzie w joint venture z innym podmiotem lub zostanie sprzedana lub połączona z inną jednostką biznesową, Twoje informacje mogą zostać ujawnione naszym nowym partnerom biznesowym lub właścicielom; oraz
 • Za Twoją zgodą: Twoje informacje mogą być również używane do innych celów, na które udzielisz swojej zgody, lub gdy jest to wymagane przez prawo jakiejkolwiek odpowiedniej jurysdykcji. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone zgodnie z powyższym, Fondy nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie udostępnia ani nie ujawnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim do celów komercyjnych.

Transfer danych międzynarodowych

Informacje, które zbieramy od Ciebie, mogą być przekazywane do i przechowywane w miejscu docelowym w Polsce lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Mogą być również przetwarzane przez personel działający w Polsce i/lub poza EOG, który pracuje dla nas lub jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany, między innymi, w realizację zamówień, przetwarzanie danych o płatnościach i usługi wsparcia w świadczeniu usług Fondy. Tam, gdzie taki personel działa w imieniu Fondy, podejmiemy wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Zawsze będziemy przestrzegać Ustawy o ochronie danych osobowych PL z 2018 roku oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do jakiegokolwiek przekazania danych osobowych. Proszę pamiętać, że kraje spoza EOG mogą nie mieć takiego samego poziomu ochrony danych, jak kraje w ramach PL/EOG: we wszystkich przypadkach jednak, nasze zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych będzie nadal regulowane niniejszą szczegółową polityką prywatności.

Przesyłając dane osobowe, wyrażasz zgodę na taki transfer, przechowywanie i przetwarzanie zgodnie z powyższym, wyrażasz zgodę na przekazywanie Twoich danych osobowych zewnętrznym procesorom danych znajdującym się w krajach spoza PL i EOG.

Fondy lub inni zewnętrzni dostawcy usług mogą również przetwarzać płatności za pośrednictwem innych instytucji finansowych. Te zewnętrzne organizacje mogą przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe za granicą, a my (i one) możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich informacji organom zagranicznym, aby pomóc im w walce z przestępczością i terroryzmem. Tam, gdzie te organizacje znajdują się poza PL/EOG, Twoje dane osobowe mogą nie być chronione w takim samym stopniu.

Korzystając z usług Fondy, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej szczegółowej polityce prywatności.

Monitoring

Możemy monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne, emaile, czaty internetowe lub inne komunikacje z Tobą w celach regulacyjnych, bezpieczeństwa, obsługi klienta lub szkoleniowych.

Podczas odwiedzania naszych biur, systemy kontroli dostępu i/lub inne systemy monitorowania mogą być również w użyciu.

Sieci społecznościowe i media

Możemy przeglądać i wykorzystywać publiczne komentarze i opinie zamieszczane na stronach sieci społecznościowych (np. Facebook, Instagram itp.) w celu lepszego zrozumienia naszych klientów i naszej oferty usług Fondy.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy środki zaprojektowane w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą i ujawnieniem.

Bezpieczeństwo Twoich danych zależy również od Ciebie. Tam, gdzie nadaliśmy Ci (lub gdzie wybrałeś) hasło lub kod dostępu do określonych części naszej strony/portalu, aplikacji mobilnych itp., jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła i/lub kodu dostępu. Nie masz prawa udostępniać swojego hasła i/lub kodu dostępu nikomu. Powinieneś podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że nie ma nieautoryzowanego użycia Twojego hasła i kodu dostępu.

W związku z tym upoważniasz Fondy do działania na podstawie instrukcji i informacji otrzymanych od jakiejkolwiek osoby, która wprowadzi Twój identyfikator użytkownika i hasło, i zgadzasz się być w pełni odpowiedzialny za wszelkie użycie oraz wszelkie działania, które mogą mieć miejsce podczas korzystania z Twojego konta. Zgadzasz się również niezwłocznie powiadomić Fondy o wszelkich informacjach, które nam przekazałeś, które uległy zmianie.

Niestety, transmisja informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji przesyłanych na naszą stronę; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji, zastosujemy ścisłe procedury i funkcje zabezpieczające, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Rezygnacja

Możesz poprosić nas lub jakiekolwiek powiązane strony trzecie o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, logując się na stronie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, aby dostosować swoje preferencje marketingowe lub klikając linki rezygnacyjne w dowolnej wiadomości marketingowej wysłanej do Ciebie lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Gdy rezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie wpłynie to na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach niemarketingowych, takich jak świadczenie produktu/usługi dla Ciebie lub inne transakcje itp.

Użycie plików cookie

Nasze strony internetowe (i niektóre emaile) używają plików cookie i/lub innych technologii, które przechowują niewielkie ilości informacji na Twoim komputerze lub urządzeniu, aby umożliwić zbieranie pewnych danych z Twojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie (i podobne technologie) są powszechnie używane w internecie i umożliwiają stronie/portalowi internetowemu rozpoznanie urządzenia użytkownika, bez jednoznacznej identyfikacji osoby używającej komputera. Te technologie pomagają ułatwić logowanie i korzystanie z witryny oraz dostarczają nam informacji zwrotnej na temat tego, które części strony odwiedzasz (lub czy emaile zostały przeczytane), abyśmy mogli ocenić skuteczność strony lub komunikacji i zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika.

Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały ‘nie śledź’. Obecnie nie ma standardu branżowego dotyczącego tego, co strony internetowe i inne usługi online powinny robić po otrzymaniu takich sygnałów. Jeśli taki standard zostanie opracowany, Fondy zrewiduje swoją politykę, ale obecnie nie podejmuje żadnych działań po otrzymaniu takich sygnałów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym jak zobaczyć, jakie pliki cookie zostały ustawione i jak nimi zarządzać, blokować i usuwać, zobacz www.allaboutcookies.org.

Wszystkie informacje o używanych plikach cookie, ich celu, ważności i danych używanych przez stronę są podane w poniższej tabeli:

Nazwa pliku cookieCzas trwaniaCel
__zlcmid1 rokMarketing
_fbp6 miesięcyMarketing
_ga2 lataMarketing
_gid1 dzieńMarketing
_uetsid1 dzieńMarketing
cipspsession1 tydzieńSesja
csrftokenSesjaSesja
emailSesjaSesja
merchant_phoneSesjaSesja
merchgrp1 rokSesja
oplangSesjaSesja
opregSesjaSesja
sessionid1 dzieńSesja
tracker_user_idSesjaSesja
_uetvidSesjaSesja
PHPSESSIDSesjaSesja
biatv-cookie1 dzieńPrzetwarzanie płatności
bingc-activity-data1 dzieńPrzetwarzanie płatności
cookieconsent_status1 rokPrzetwarzanie płatności
last_lang1 rokPrzetwarzanie płatności
qtrans_front_language1 rokPrzetwarzanie płatności
redirect1 dzieńPrzetwarzanie płatności
zlcmid1 rokPrzetwarzanie płatności
partners1 tydzieńSesja
fingerprint110 latPrzetwarzanie płatności
lang_actualSesjaSesja
session10 latSesja
lang10 latPrzetwarzanie płatności
lang_sSesjaSesja

Zmiany w naszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w naszej polityce prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie traktowania Twoich informacji, powiadomimy Cię o wszelkich zaktualizowanych zasadach za pośrednictwem tej strony/portalu internetowego.

Data ostatniej modyfikacji polityki prywatności znajduje się na dole strony. Powinieneś regularnie odwiedzać naszą stronę/portal internetowy oraz naszą politykę prywatności, aby sprawdzać wszelkie zmiany. Kontynuując korzystanie z usług Fondy, zgadzasz się na te zmiany w naszej polityce prywatności.

Nasza strona może, od czasu do czasu, zawierać linki do i z stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów afiliacyjnych. Jeśli skorzystasz z takiego linku, pamiętaj, że te strony mają własne polityki prywatności i polityki dotyczące plików cookie, i Fondy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te strony osób trzecich.

Niniejsza polityka ma charakter globalny, ale nie ma na celu nadrzędności nad jakimikolwiek prawnymi prawami w jakimkolwiek terytorium, gdzie takie prawa przeważają. W takim przypadku prawa i obowiązki określone w tej polityce będą miały zastosowanie, z zastrzeżeniem jedynie zmian wynikających z obowiązującego lokalnego prawa, które ma pierwszeństwo.

Prawa ochrony danych i dostęp do Twoich informacji

W stosownych przypadkach możesz mieć pewne prawa do wglądu w przechowywane dane osobowe i możesz poprosić nas o wprowadzenie wszelkich niezbędnych zmian, aby upewnić się, że są one dokładne i aktualne. Jeśli chcesz otrzymać kopię przechowywanych przez nas danych osobowych, zobacz sekcję Skontaktuj się z nami. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych PL z 2018 roku (DPA) i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), za tę usługę nie jest pobierana opłata, chociaż Fondy zastrzega sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty w przypadkach, gdy takie żądania są rażąco nadmierne lub bezpodstawne, szczególnie jeśli są powtarzalne. Wszystkie przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z DPA i RODO, a także będzie dotyczyć praw i ochrony w odniesieniu do danych osobowych.

Oprócz powyższego, przepisy prawne innych terytoriów, które mają zastosowanie do Twoich kontaktów z Fondy, mogą być również istotne (i mogą również wpływać na powyższe prawa), a wszelkie takie prawa mogą być również realizowane za pośrednictwem sekcji Skontaktuj się z nami.

Przechowywanie danych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych PL z 2018 roku (DPA) i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), będziemy przechowywać dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane i/lub przetwarzane, po czym dane zostaną albo zanonimizowane, albo usunięte, w zależności od przypadku.

Skontaktuj się z nami

Wszelkie komentarze, zapytania i prośby dotyczące naszego korzystania z Twoich informacji są mile widziane. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub otrzymać dalsze informacje dotyczące tego, które spółki grupy Fondy dotyczą tej polityki, powinieneś skontaktować się z nami pod następującym adresem email: compliance@fondy.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone. O ile nie określono inaczej, żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, w tym fotokopiowania i mikrofilmu, bez pisemnej zgody Fondy lub organizacji zależnych.

Live Chat